Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0721024

1.3 Site name

Hostýnské vrchy

1.4 First Compilation date

2005-01

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2005-01
National legal reference of SPA designation22/2005 Coll.
Date site proposed as SCI: No information provided
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.761667
Latitude:49.375556

2.2 Area [ha]

5176.9520

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA239Dendrocopos leucotos    20  25   
BA320Ficedula parva    20  40   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N080.00
N090.00
N102.00
N120.00
N142.00
N150.00
N1647.00
N2043.00
N211.00
N235.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se nachází ve V části Moravy mezi obcemi Chvalčov a Rajnochovice. Zaujímá nejvyšší partie v Z části pohoří Hostýnské vrchy a zaujímá 8 km na délku i na šířku. Ekotop: V oblasti převažují flyšové horniny magurské skupiny příkrovů. Tzv. račanská jednotka obsahuje soláňské, belověžské a zlínské souvrství (paleocén až eocén) s převahou pískovců a slepenců nad jílovci. Oblast spadá do okrsku Rusavská hornatina patřící do podcelku Hostýnské vrchy. Má ráz ploché hornatiny se zaoblenými hřbety se střední nadmořskou výškou 506 m n. m. Nejvyšší bod představuje Kelčský Javorník (864,7 m n. m.). Výškově značně členité území – 865 – 400 m n. m. se řadou hluboce zaříznutých údolí. Převažují litozemě a rankery ve vrcholových částech oblasti, jinak převážně kambizemě dystrické a stagnické. Biota: Lesní porosty jsou z 60% jehličnaté s převahou smrkových monokultur a z 30% bukové, rovněž s převahou monokultur. Z původních bukových a jedlobukových porostů i s jejich bohatým bylinným patrem se zachovaly jen zbytky na několika málo místech, které jsou dnes přírodními rezervacemi. V celé oblasti, a to i v některých rezervacích, jsou vysoké stavy především daňčí, ale také srnčí zvěře. Důsledkem je nadměrný okus brzdící zmlazování listnáčů a jedle. V oblasti se nalézají tři obce a početné rekreační objekty. Hostýnské vrchy patří k nejnavštěvovanějším oblastem střední Moravy v době letní i zimní rekreace.

4.2 Quality and importance

Ornitologicky nejcennější jsou zbytky původních bukových a jedlobukových porostů pralesovitého charakteru, které jsou nejvýznamnějšími lokalitami strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) v Hostýnských vrších. Druhým cílovým druhem je lejsek malý (Ficedula parva), který poměrně hojně obývá horské lesy s převahou buků. Z dalších významnějších druhů se zde vyskytuje žluna šedá (Picus canus) a datel černý (Dryocopus martius). Vzácně je zjišťován datlík tříprstý (Picoides tridactylus), ale jeho hnízdění se dosud nepodařilo prokázat. Ve starých porostech hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), holub doupňák (Columba oenas) a krkavec velký (Corvus corax). Mezi poměrně početné druhy patří např. lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) - 80 párů. V centrální části přežívá zřejmě již zbytková populace jeřábka lesního (Bonasa bonasia). Louky v podhůří Hostýnských vrchů jsou využívány buď k pastvě nebo jsou nepravidelně koseny. Na některých místech se zachovaly zbytky původních lučních porostů s bohatou karpatskou květenou a s rozptýlenou zelení. Nejvýznamnějšími ptačími druhy těchto stanovišť jsou chřástal polní (Crex crex), ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
MB01i
MB02.02i
MB02.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Polčák J., Kratochvíl Z. (2002). 24. Hostýnské vrchy. Pp. 24/1-24/3 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ023.90
CZ040.79
CZ052.38
CZ1298.39

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Smrdutá+0.13
CZ02Čerňava+0.45
CZ02Kelčský Javorník+2.36
CZ02Obřany+0.46
CZ02Tesák+0.18
CZ02Sochová+0.32
CZ04Na Jančích+0.05
CZ04Solisko+0.19
CZ04Loučka pod Bukovinou+0.01
CZ04Bludný+0.11
CZ04Pavlínka+0.31
CZ04Bernátka+0.06
CZ04Orlí hnízdo+0.06
CZ04Nádrž Tesák+0.00
CZ05Sochová+0.31
CZ05Obřany+0.28
CZ05Tesák+0.13
CZ05Kelčský Javorník+0.46
CZ05Smrdutá+0.13
CZ05Čerňava+0.26
CZ05Orlí hnízdo+0.09
CZ05Loučka pod Bukovinou+0.04
CZ05Na Jančích+0.10
CZ05Bernátka+0.09
CZ05Nádrž Tesák+0.03
CZ05Pavlínka+0.21
CZ05Bludný+0.11
CZ05Solisko+0.14
CZ12Hostýnské vrchy*98.39

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Zlínského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-zlinsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro ptačí oblast Hostýnské vrchy CZ0721024
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY