Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0724089

1.3 Site name

Beskydy

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.368333
Latitude:49.421667

2.2 Area [ha]

120386.5333

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3220  info      0.003  0.00 
3240  info      11.4821  0.00 
5130  info      10.9011  0.00 
6210  info      13.8645  0.00 
6230  info      647.618  0.00 
6430  info      146.577  0.00 
6510  info      9317.33  0.00 
7220  info      0.9379  0.00 
7230  info      3.3851  0.00 
8220  info      14.1505  0.00 
8310  info      0.2469  54.00 
9110  info      11917.8  0.00 
9130  info      8209.8  0.00 
9140  info      134.552  0.00 
9170  info      902.596  0.00 
9180  info      761.204  0.00 
91E0  info      268.961  0.00 
9410  info      925.132  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4109Aconitum firmum ssp. moravicum    200  250  localities   
A1193Bombina variegata          DD 
P1386Buxbaumia viridis    logs   
M1352Canis lupus     
I4014Carabus variolosus          DD 
I1086Cucujus cinnaberinus          DD 
M1355Lutra lutra          DD 
M1361Lynx lynx    15  20   
M1324Myotis myotis          DD 
I4026Rhysodes sulcatus          DD 
A2001Triturus montandoni          DD 
I1032Unio crassus    1500  2500   
M1354Ursus arctos     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N080.00
N090.00
N1011.00
N111.00
N121.00
N144.00
N152.00
N1619.00
N171.00
N2053.00
N213.00
N220.00
N235.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rozsáhlé území rozkládající se na východě ČR. Je vymezeno státní hranicí se Slovenskou republikou na východě, na severu je ohraničeno masívem Velkého Javorníku u Frenštátu pod Radhoštěm a hranicí CHKO Beskydy . Ekotop: Geologie: Podloží lokality tvoří flyšové pásmo Západních Karpat, z paleogénu, případně z křídy, složení - převážně pískovce a jílovce, méně slepence, prachovce, slínovce, slíny a jíly. Typické znaky - rytmické střídání vrstev (gradační zvrstvení) a sesuvy (turbiditní proudy). Typický fenomén - štěrkonosné vodní toky, pseudokrasové jeskyně (beskydský pseudokras). Geomorfologie: Vnější Západní Karpaty - geomorfologické jednotky: Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, Rožnovská brázda (část). Reliéf: Členitá hornatina s hlavním hřebenem a řadou postranních údolí, CHKO se rozkládá v nadmořské výšce 350 - 1324 m n. m., rozloha 1160 km2. Pedologie: V území převažují hnědé půdy kyselé a podzolové. Krajinná charakteristika: Převážně hornatá a lesnatá krajina. Jde o zachovalý přírodní a krajinný celek v nejvyšších karpatských pohořích na území ČR. Specifický krajinný ráz utváří členitý terén, vodní toky, vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu. Do současnosti je jádro Beskyd jen řídce osídleno s pasteveckým horským typem hospodaření. Biota: Území EVL Beskydy je převážně zalesněno (více než 70 % území zaujímá les). Lesní vegetaci tvoří především květnaté bučiny as. Dentario enneaphylli–Fagetum a Dentario glandulosae-Fagetum (L5.1) v rozmezí výšky od 400–500 m n. m. a acidofilní bučiny sv. Luzulo-Fagion (L5.4), pokrývající zpravidla hřebenové polohy od 700–1 000 m n. m., ale rovněž inverzní údolní polohy. Převládající dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), doprovázený nejvíce jedlí bělokorou (Abies alba), javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a smrkem (Picea abies). Na nejvyšší vrcholy (Lysá hora, Smrk, Travný, Kněhyně, Velký Polom aj.) jsou vázány horské klimaxové smrčiny (L9.1, L9.3), zhruba od výšky 95O m n. m. Horské smrčiny vznikají také jako náhradní společenstvo ve vytěžených imisních smrčinách. Dominantní dřevinou je zde přirozeně smrk ztepilý doprovázený jeřábem ptačím, v nižších polohách a v příhodnějším klimatu ještě i klenem a bukem. Na prudkých svazích se maloplošně nachází suťové lesy (L4). Objevují se na lesních půdách často sycených svahovou vodou, i na jemně skeletnatých půdách na hranách svahů. Suťové lesy přechází ve vyšších polohách v horské klenové bučiny (L5.2) se zastoupením druhů vysokobylinných niv. V nižších polohách se rozkládají společenstva dubohabřin as. Carici pilosae-Carpinetum (L3.3B). V dnešní krajině se zachovaly jen ve zbytcích, převážná část zmizela v důsledku zkulturňování krajiny a vlivem zemědělské činnosti člověka. Dubohabrové háje zaujímají jen malou část území EVL Beskydy především na jeho jihozápadním okraji. Úzké pruhy kolem řek a potoků jsou dodnes zčásti osídleny společenstvy údolních jasanovo-olšových luhů (L2.2A, B). Nejčastějšími zástupci stromového patra jsou přirozeně olše lepkavá a šedá. Různé druhy vrb, které v minulosti tvořily velmi charakteristickou součást těchto společenstev, byly velmi silně zredukovány úpravami toků, při nichž byly nejčastěji nahrazovány hlubokokořennými listnáči, nejčastěji jasanem. Na březích bystřin a na lesních prameništích v horských polohách jsou ojediněle zachovány horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) (L2.1). Náhradní vegetaci podmáčených stanovišť tvoří údolní vlhké louky a rašelinné a prameništní louky (R2.2, R2.3), v minulosti z velké části odvodněné. Na vlhkých stanovištích se vyskytují pcháčové louky (T1.5) a tužebníková lada (T1.6), v menší míře vegetace vlhkých narušovaných půd (T1.10). Přirozeně vzácné jsou petrifikující prameny (R1.1, R1.3), naopak běžná jsou lesní prameniště bez tvorby pěnovců (R1.4). Výhradně v oblasti Vsetínských vrchů, Javorníků a jižní části Moravskoslezských Beskyd nalezneme i vápnitá slatiniště (R2.1) s ostřicovo-mechovou vegetací a se zastoupením suchopýrů. Podél potoků zůstávají ve zbytcích zachována vlhkomilná vysokobylinná společenstva. V nižších polohách zejména devětsilové lemy (M5) s devětsilem lékařským (Petasites hybridus), ve vyšších polohách nastupuje devětsil bílý (P. albus), v horských polohách se ojediněle objevují subalpínské porosty vysokobylinných niv (A4.2) a kapradinových niv s papratkou horskou (Athyrium distentifolium) (A4.3). V pestrém zastoupení travinobylinných společenstev dominují ovsíkové louky sv. Arrhenatherion (T1.1) a poháňkové pastviny sv. Cynosurion (T1.3). Jako pozůstatky rozsáhlé pastvy ovcí v minulosti jsou na svazích vyvinuty podhorské smilkové trávníky (T2.3A, B), často s roztroušenými keři jalovců. Vznikají tak pro území Beskyd charakteristické „jalovcové pasínky". Pouze na bezlesích hřebenech v montánních polohách se vyvíjí společenstva horských smilkových trávníků s alpínskými druhy sv. Nardo-Agrostion tenuis (T2.2). Maloplošně se na lokalitě vyskytují širokolisté suché trávníky, a to i s výskytem jalovce a orchidejí (T3.4A-C). Na mezích, okrajích cest a lesů jsou často zachovalé mezofilní křoviny (K3) s hlohem (Crataegus sp.), růží (Rosa sp.) a trnkou (Prunus spinosa). Roztroušeně a zpravidla maloplošně se objevují pískovcové skalní výchozy (S1.2), častým jevem je tzv. pseudokras. Největším skalním útvarem jsou Pulčínské skály v Javorníkách, jeskyně (S3) se vyskytují např. v oblasti Radhoště, Kněhyně, Čertova mlýna a Lysé hory. V území se vyskytuje celá řada chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin.

4.2 Quality and importance

Ukázkou zachovalého podhorského a horského lesa karpatského typu je např. komplex masívu Kněhyně a Radhoště. Lokalita zahrnuje širokou škálu biotopů od mezofilních bučin v submontánním vegetačním stupni až po klimaxové smrčiny v nejvyšších supramontánních polohách. Území je cenné svou velkou rozlohou a zároveň spojitostí přirozených biotopů. Rozsáhlejší plochy přirozených porostů horského a vysokohorského lesa ve věku 160-180 let se dochovaly na vrcholech Kněhyně, Čertova Mlýna a Noříčí hory a na úbočí Radhoště a Čertova Mlýna. Stromové patro je v nich věkově diferencované, alespoň do jisté míry je zachován přirozený biologický cyklus živin. V území je dochována populace původního horského ekotypu smrku ztepilého. V bučinách je významné přirozené zastoupení jedle bělokoré, která však na většině plochy nemá přirozeně zajištěnou obnovu následné generace. Zachovalé podhorské a horské lesní biotopy jsou dále soustředěny také v masívu Smrku, Travného, Lysé hory, vrchu Javorový, Ostrý, pod Kozubovou, v oblasti Mionší, Velkého Polomu, v podvrcholové části javornického hřebene, na jižních svazích Vsetínských vrchů, na severních svazích Veřovických vrchů apod. V květnatých bučinách, dubohabřinách a v suťových lesích roste například okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), okrotice mečolistá (Cephalanthera longifolia), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), kapradina Braunova (Polystichum braunii), jelení jazyk celolistý (Phyllitis scolopendrium), velmi vzácně také střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) nebo vzácný keř tis červený (Taxus baccata) a další. Ve vysokobylinných nivách, horských smrčinách a horských klenových bučinách se objevuje oměj pestrý (Aconitum variegatum), korálice trojklaná (Corallorhiza trifida), čarovník alpský (Circaea alpina), srha laločnatá slovenská (Dactylis glomerata subsp. slovenica), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius), devětsil Kablíkův (Petasites kablikianus), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum), česnek královský (Allium victorialis), plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea), vranec jedlový (Huperzia selago) a řada dalších druhů. V oblasti Kněhyně, Radhoště a Smrku se vyskytuje nejbohatší populace oměje tuhého moravského (Aconitum firmum subsp. moravicum) v ČR. Jedná se o karpatský subendemit, který je v ČR vázán pouze na horské polohy Beskyd. Přírodovědně cenné louky a pastviny dnes nalezneme především v oblasti Javorníků a Vsetínských vrchů. Dodnes se zachovaly tzv. orchidejové louky, kde potkáme prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), vstavač mužský (Orchis mascula), pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea), hlavinku horskou (Traunsteinera globosa), vstavač kukačku (Orchis morio), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a další vzácné a ohrožené druhy rostlin. Na pastvou silně ovlivněných stanovištích jsou vyvinuta dnes velmi cenná společenstva svazu Violion caninae. Ve zbytcích se zde dodnes objevují druhy jako hořeček žlutavý pravý (Gentianella lutescens subsp. lutescens), hořeček žlutavý karpatský (G. l. subsp. carpatica), hořeček brvitý (Gentianella ciliata), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), šafrán karpatský (Crocus heuffelianus), vratička měsíční (Botrychium lunaria), vstavač osmahlý (Orchis ustulata) aj. Luční mokřady, rašelinná a slatinná prameniště jsou v krajině stále vzácnější. Hostí řadu významných druhů jako je prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kruštík bahenní (Epipactis palustris), tolije bahenní (Parnassia palustris), všivec bahenní (Pedicularis palustris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), bařička bahenní (Triglochin palustre) aj. V oblasti EVL Beskydy existuje řada historických údajů o výskytu vzácného mechu šikouška zeleného (Buxbaumia viridis). V letech 2000–2005 bylo v rámci této EVL nalezeno 13 lokalit výskytu tohoto druhu (jako předmět ochrany je zařazen v 7 z nich, kdy 4 drobné blízko sebe ležící lokality výskytu jsou sloučeny v 1 oblast), nicméně je velmi pravděpodobné, že v průběhu let budou nalezeny další lokality (v území je dostatek vhodných substrátů i stanovišť). Jedna ze známých lokalit v EVL Beskydy hostí v současné době nejbohatší známou populaci tohoto druhu v ČR. EVL Beskydy představuje velmi významný relativně ucelený lesní komplex karpatské oblasti, což se projevuje i na výjimečnosti beskydské fauny v rámci ČR. Nejedná se pouze o velké šelmy, které se sem šíří z východnějších oblastí Karpat, ale také o velkou skupinu karpatských prvků ze skupiny bezobratlých. Typický je také výskyt lesních druhů živočichů, pro které již okolní krajina mimo EVL (CHKO) neposkytuje vhodné prostředí pro jejich existenci. Dále se zde vyskytuje mnoho významných druhů obývajících mokřady, oligotrofní horské bystřiny a pozůstatky původních divočících toků (někteří drabčíci a střevlíci). S mnoha druhy se mimo EVL Beskydy v ČR vůbec nesetkáme, jiné druhy se mimo EVL vyskytují velmi vzácně a ojediněle. K vzácným bezobratlým patří např. rak říční (Astacus astacus), z motýlů jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), modrásek černoskvrnný (Maculinea arion), z ryb je to např. hrouzek Kesslerův (Gobio kessleri), mihule potoční (Lampetra planeri), z obojživelníků čolek karpatský (Triturus montandoni), čolek velký (Triturus cristatus), z plazů zmije obecná (Vipera berus), z ptáků tetřev hlušec (Tetrao urogallus), ze savců medvěd hnědý (Ursus arctos), vlk (Canis lupus), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a celá řada dalších. K předmětům ochrany v EVL Beskydy patří následující druhy živočichů: Optimální životní podmínky nachází na mnoha lokalitách EVL Beskydy kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). Hojně se vyskytuje např. v pramenných oblastech Velkého a Malého Polomu, na Obidové, na Muroňce aj. Pro rozmnožování také často vyhledává vyjeté koleje na nezpevněných cestách. Drobné tůně využívá k rozmnožování čolek karpatský (Triturus montandoni), obdobně jako tůně horních částí neupravených toků s mírným spádem, nebo dnes i umělé vodní nádrže zbudované na původních podmáčených plochách. Měkkýš velevrub tupý (Unio crassus) je v současné době v EVL Beskydy zaznamenán pouze na jediné lokalitě, a to sice v bývalém mlýnském náhonu. Pro udržení populace tohoto živočicha je nezbytné zajistit bezbariérovou prostupnost náhonu pro rybí osádku nezbytnou pro vývoj glochidií. Ze skupiny bezobratlých se v EVL Beskydy vyskytují Rhysodes sulcatus a lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) – podkorní brouci závislí na určitém stádiu rozpadu dřeva. V Beskydech byli zjištěny pouze v pralesní rezervaci Mionší. Celkově se v ČR vyskytují velmi vzácně. Převážně plošně rozsáhlá prameniště, často doprovázená rašeliněním, mnohdy v porostu olšin jsou domovem střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus). V celých Beskydech se vyskytuje roztroušeně, pro získání přesnějších údajů bude třeba provést plošné mapování. Od roku 1993 se na území EVL Beskydy provádí sčítání letních a zimních kolonií netopýra velkého (Myotis myotis). Letní kolonie osídlují půdní prostory kostelů ve Zděchově, Huslenkách, Starých Hamrech, populace čítá kolem 1 000 jedinců. Zimní kolonie nachází úkryt v podzemních jeskyních na Radhošti, Kněhyni, Čertově mlýně, Lysé hoře a v Pulčínských skalách. Sčítání vydry říční (Lutra lutra) bylo prováděno pravidelně do roku 2000. V současné době se odhaduje výskyt stabilní populace do 20 jedinců. Pravidelně se vyskytuje především v oblasti vodní nádrže Šance, Morávka, Stanovnice, na přítocích Olše, na Rožnovské a Vsetínské Bečvě, včetně přítoků. Území Beskyd je součástí biotopu velkých šelem: rysa ostrovida (Lynx lynx), medvěda hnědého (Ursus arctos) a vlka (Canis lupus), kteří sem migrují ze slovenských Karpat. Výskyt všech tří šelem je stabilní, u vlka a rysa bylo potvrzeno i rozmnožování. Důležité pro existenci populací těchto predátorů je zachování klidových oblastí dostatečné rozlohy, zachování migračních koridorů a důsledné pronásledování pytláctví.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02.01i
LA04.03i
LA08i
HBi
MB01i
MD01.02b
LE01.03i
LE03i
ME06.02i
MF01i
HF03.02.03i
LF06i
LG01i
MG02i
MG02.02i
LI01i
LJ02.01i
MJ02.02i
HJ02.03i
MJ02.04.02i
HJ03.02.01b
LK02.03i
LK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
LA03.02i
MA04i
LA04.02i
LF03.01i
LJ02.05.04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Albín R. (2001). T0001BE - Ostrá hora - závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 8 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Albín R. (2001). T0084BE - Mionší - závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms.,10 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Albín R. (2001). T0085BE - Mazák, Mazácký Grůnik - závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 20pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Albín R. (2002). T0013BE - Smrk-Podolánky - závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - Ms., 34 pp. [Depon. In: AOPK ČR, Praha]., Albín R. (2003). T0147BE - Travný - závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 71 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Czerneková B. (2003). T0085BE - Přelač - závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 20 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Derková M. (2001). T0032BE - Lušová - Palúch - závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 8 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Derková M. (2002). T00065E - Čerňanská Kyčera - závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 8 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Derková M. (2002). T0069BE - Hořansko - závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 12 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Derková M. (2003). T0184BE - Tanečnica - závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 18 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Derková M. (2003). T0214BE - Čerňavina - závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 15 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Derková M. (2003). T0215BE - Velký Polom - závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 19 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Derková M., Wolfová J. (2003). T0005BE - Kozubová - oprava - závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 15 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Holuša O. (2001). T0049BE - Malchor - závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 71 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Holuša O., Žárník M. (2002). T0123BE - Kozlanka - závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 6 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Hustáková K. (2003). T0132BE - Niva Olše - Kopytná, závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 4 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Hustková K. (2003). T0182BE - Jastřabí potok - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 4 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Kočí K. (2001). T0033BE - Stanovnice - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 8 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Kočí K., Kočí M. (2003). T0109BE - Soláň - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 8 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Kočí K., Kočí M. (2003). T0121BE - Pulčín - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 24 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Kočí M. (2001). T0003BE - Brzový - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 8 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Kočí M. (2001). T0008BE - závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 7 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Kočí Martin (2001). T0060BE - Javorníček - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 13 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Kudělová J. (2001). T0005BE - Kozubová - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 5 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Lustyk P. (2001). T0216BE - Javorníček - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 13 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Lustyk P. (2002). T0200BE - Javorníček - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 14 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Ohryzek J. (0). T0087BE - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 8 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Ohryzek J. (2001). T0010BE - Podťaté - kasárna - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 3 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Rafajová M. (2003). T0088BE - Makyta - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 12 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Stalmachová B. (2001). T0012BE - Řeka - východ - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 5 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Stalmachová B. (2002). T0080BE - Slavíč - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 17 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Stalmachová B. (2003). T0126BE - Přelač - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 17 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Škrabalová E. (2001). T0014BE - Hajdovy paseky - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 8 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Škrabalová E. (2002). T0068BE - Hrachovec - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 14 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Škrabalová E. (2002). T0101BE - Zděchov - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 8 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Škrabalová E. (2003). T0167BE - Smrčina - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 5 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Škrabalová E. (2003). T0168BE - Třinec - Tyra - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 10pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Tkačíková J. (2003). T0142BE - Losový - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 12pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Tkáčiková J. (2003). T0180BE - Javorníček - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 13 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Vašut J. Radim (2003). Smrk - Lojkaščanka (T0149BE), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 11 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Wolf P. (2003). T00210BE - Úplaz - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 17 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Wolfová J. (2003). T0127BE - Žďár - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 10 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Wolfová J. (2003). T0163BE - Košařiska - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 20 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ010.60
CZ021.79
CZ040.14
CZ050.92
CZ0999.95

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Pulčín - Hradisko+0.06
CZ01Mionší+0.14
CZ01Mazák+0.08
CZ01Kněhyně - Čertův mlýn+0.16
CZ01Razula+0.02
CZ01Radhošť+0.12
CZ01Salajka+0.02
CZ02Poledňana+0.03
CZ02Travný+0.13
CZ02Klíny+0.05
CZ02Draplavý+0.02
CZ02Losový+0.01
CZ02Zimný potok+0.00
CZ02Ropice+0.21
CZ02Čerňavina+0.05
CZ02V Podolánkách+0.03
CZ02Lysá hora+0.05
CZ02Travný potok+0.02
CZ02Kutaný+0.01
CZ02Huštýn+0.01
CZ02Noříčí+0.03
CZ02Smrk+0.28
CZ02Mazácký Grúnik+0.08
CZ02Kršle+0.03
CZ02Uplaz+0.14
CZ02Bučací potok+0.03
CZ02Gutské peklo+0.03
CZ02Malý Javorník*0.02
CZ02Malenovický kotel+0.12
CZ02Velký Polom*0.06
CZ02Makyta*0.15
CZ02Trojačka+0.05
CZ02Studenčany+0.04
CZ02Malý Smrk+0.09
CZ02Galovské lúky+0.02
CZ04Vachalka+0.01
CZ04Podgruň+0.00
CZ04Skálí+0.02
CZ04Poskla+0.00
CZ04Kněhyňská jeskyně+0.00
CZ04Kudlačena+0.00
CZ04Stříbrník+0.01
CZ04Brodská+0.00
CZ04Kladnatá - Grapy+0.05
CZ04Uherská+0.00
CZ04Smradlavá+0.01
CZ04Pod Juráškou+0.00
CZ04Zubří+0.00
CZ04Velký kámen+0.00
CZ04Filůvka+0.01
CZ04Lišková+0.00
CZ04Vodopády Satiny*0.01
CZ04Motyčanka+0.00
CZ04Pod Lukšincem+0.00
CZ04Ondrášovy díry+0.00
CZ04Byčinec+0.00
CZ04Vysutý+0.01
CZ04Rákosina ve Stříteži nad Bečvou+0.00
CZ04Kyčmol+0.00
CZ04Obidová+0.01
CZ05Klíny+0.01
CZ05Zimný potok+0.01
CZ05Vysutý+0.00
CZ05Gutské peklo+0.01
CZ05Studenčany+0.05
CZ05Draplavý+0.01
CZ05Mazák+0.02
CZ05Travný potok+0.02
CZ05Ropice+0.05
CZ05Lysá hora+0.02
CZ05Losový+0.01
CZ05Mazácký Grúnik+0.02
CZ05Bučací potok+0.01
CZ05Uplaz+0.02
CZ05Malý Smrk+0.06
CZ05Pulčín - Hradisko+0.03
CZ05Rákosina ve Stříteži nad Bečvou*0.01
CZ05Filůvka+0.00
CZ05Čerňavina+0.03
CZ05Huštýn+0.02
CZ05Kršle+0.01
CZ05Smrk+0.05
CZ05Malenovický kotel+0.03
CZ05Skálí+0.01
CZ05Pod Juráškou+0.00
CZ05Byčinec+0.00
CZ05Stříbrník+0.01
CZ05Uherská+0.00
CZ05Brodská+0.00
CZ05Kudlačena+0.01
CZ05Obidová+0.01
CZ05Smradlavá+0.01
CZ05Kladnatá - Grapy+0.02
CZ05Podgruň+0.00
CZ05V Podolánkách+0.01
CZ05Mionší+0.03
CZ05Galovské lúky+0.02
CZ05Kněhyňská jeskyně+0.00
CZ05Poskla+0.01
CZ05Travný+0.03
CZ05Vachalka+0.01
CZ05Poledňana+0.02
CZ05Pod Lukšincem+0.00
CZ05Ondrášovy díry+0.01
CZ05Makyta*0.03
CZ05Velký Polom*0.02
CZ05Trojačka+0.02
CZ05Kněhyně - Čertův mlýn+0.04
CZ05Kutaný+0.01
CZ05Malý Javorník*0.01
CZ05Motyčanka+0.00
CZ05Domorazské louky*0.00
CZ05Halvovský potok*0.00
CZ05Salajka+0.01
CZ05Kyčmol+0.00
CZ05Velký kámen+0.00
CZ05Razula+0.01
CZ05Zubří+0.00
CZ05Vodopády Satiny*0.01
CZ05Radhošť+0.04
CZ05Noříčí+0.01
CZ05Lišková+0.00
CZ09Beskydy*99.95

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Address:
Email:beskydy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Beskydy CZ0724089
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY