Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0724091

1.3 Site name

Chřiby

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2017-04
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.300000
Latitude:49.139444

2.2 Area [ha]

19226.4512

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      40.5632  0.00 
6210  info  X     0.8402  0.00 
6410  info      2.9088  0.00 
6430  info      4.7015  0.00 
6510  info      414.219  0.00 
7220  info      0.23  0.00 
8220  info      7.2583  0.00 
8310  info      0.01  6.00 
9130  info      6394.36  0.00 
9170  info      3609.27  0.00 
9180  info      4.1884  0.00 
91E0  info      123.773  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I4046Cordulegaster heros          DD 
I1060Lycaena dispar          DD 
I1087Rosalia alpina          DD 
I1014Vertigo angustior    200  300   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N080.00
N090.00
N103.00
N120.00
N141.00
N151.00
N1660.00
N170.00
N2027.00
N211.00
N220.00
N237.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území leží na pomezí jižní a východní Moravy. Jde o výraznou vrchovinu protáhlou ve směru SV - JZ mezi městy Kroměříž, Uherské Hradiště a Koryčany. Ekotop: Geologie: Území je tvořeno paleogenními jílovci, pískovci a slepenci zlínských, bělověžských a soláňských vrstev račanské jednotky magurského flyše. Geomorfologie: Chřiby patří do oblasti Středomoravské Karpaty. Jedná se o členitou vrchovinu elipsovitého tvaru protaženou od JZ k SV. Nejvyšším bodem území je Brdo (586,7 m), střední nadmořská výška 342,6 m a střední sklon svahů 7°. Reliéf: Reliéf je svažitý, typické jsou úzké rozvodné hřbety, údolí vodních toků jsou hluboce zařezaná. Pedologie: Z půdních typů převažují kambizemě, které na svahovinách na úpatích přecházejí do luvizemě modální. Na vlhčích místech je zpravidla vymapována kambizem oglejená. Na nejvyšších hřbetech se na zpravidla kyselých pískovcích vyvinula kambizem modální varieta mesobazická. Kolem potoků se nachází fluvizem glejová. Krajinná charakteristika: Rozsáhlý soubor převážně lesních společenstev na pravém břehu Moravy kam ještě zasahuje typická karpatská lesní fauna. Vyšší polohy nebyly prakticky nikdy osídleny. Biota: Na většině území převládají květnaté bučiny asociace Carici pilosae-Fagetum (L5.1), méně jsou rozšířené kyselé bučiny asociace Luzulo-Fagetum (L5.4). V nižších nadmořských výškách se uplatňují karpatské dubohabřiny (as. Carici pilosae-Carpinetum, L3.3). Maloplošně se na vhodných stanovištích vyskytují suťové lesy (L4). Podél potoků jsou zastoupeny lužní lesy (as. Stellario-Alnetum glutinosae a Carici remotae-Fraxinetum, L2.2). Na jižním, východním a západním okraji se místy nacházejí kyselé doubravy (as. Luzulo-Quercetum, L7.1). Velmi vzácně se na jižně orientovaných svazích v jižní části Chřibů vyskytují teplomilné doubravy (as. Sorbo torminalis-Quercetum, L6.5) a zcela výjimečně se na východním okraji Chřibů vyskytují kyselé bory (L8.1). Nelesní vegetace se vyskytuje poměrně málo. Louky patří do svazu Arrhenatherion (T1.1), vlhké typy lze řadit ke společenstvům vlhkých pcháčových luk svazu Calthion (T1.5), místy se vytvářejí i společenstva širokolistých suchých trávníků (sv. Bromion erecti, T3.4). Vyskytují se zde bezkolencové louky (T1.9) a vlhká tužebníková lada (T1.6). Pastviny náležejí ke svazu Cynosurion (T1.3). Maloplošně se vyskytují luční a lesní prameniště (R1.1 a R1.3). Z bezobratlých na lokalitě nalezneme páskovce velkého (Cordulegaster heros), ohniváčka černočárného (Lycaena dispar) a vrkoče útlého (Vertigo angustior).

4.2 Quality and importance

Převažují přirozená nebo přírodě blízká lesní společenstva s charakteristickou výškovou členitostí a vazbou na příslušná stanoviště L5.1, L3.3B, L2.2A, L4. Významné jsou i luční společenstva s teplomilnou květenou a s řadou chráněných druhů z čeledi vstavačovitých (T1.1, T3.4D). Ve flóře se uplatňují zejména druhy nižších karpatských pohoří, jako je ostřice chlupatá (Carex pilosa), o. převislá (C. pendula), svízel Schultesův (Galium schultesii), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis). V nelesní flóře se vzácně vyskytují teplomilné druhy jako bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), oman mečolistý (Inula ensifolia), jetel alpínský (Trifolium alpestre). Zajímavý je řídký výskyt druhů, které jsou v ostatních karpatských pohořích časté, jako je věsenka nachová (Prenanthes purpurea) a kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos). Z druhových lokalit je významný Holý kopec - jedna ze dvou recentních lokalit tesaříka alpského (Rosalia alpina) na Moravě. V oblasti Chřibů se nachází početná populace kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a kuňky ohnivé (Bombina bombina) (nejpočetnější populace se vyskytuje u Koryčan) a významná lokalita vrkoče útlého (Vertigo angustior), stanoviště je stabilní s velmi dobrým vodním režimem. Z naturových druhů se zde dále vyskytuje ohniváček černočárý (Lycaena dispar).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03.03i
MA08i
MB01.02i
ME01i
HF03.01.01i
MIi
LK01.01i
MK02i
MK02.02i
LK02.03i
MK04.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
LA04i
MA10.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

PAVELČÍKOVÁ, L.; PAVELČÍK, P. (2013). <i>Plán péče o přírodní památku Hříštěk: Na období 2013 – 2023</i>. 37 s. Plán péče o MZCHÚ. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Zlínského kraje., PAVELČÍKOVÁ, L.; PAVELČÍK, P. (2013). <i>Plán péče o přírodní památku Salašské pěnovce: Na období 2013 – 2023</i>. 39 s. Plán péče o MZCHÚ. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Zlínského kraje., PAVELČÍKOVÁ, L.; PAVELČÍK, P. (2013). <i>Plán péče o přírodní rezervaci Ocásek: Na období 2013 – 2023</i>. 38 s. Archivuje Krajský úřad Zlínského kraje., SCHNEIDER, J. et al. (2011). <i>Plán péče pro evropsky významnou lokalitu CHŘIBY (Zlínský kraj): Na období 2012 – 2021</i>. 115 s. Archivuje Krajský úřad Zlínského kraje.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ020.82
CZ040.20
CZ050.71
CZ1291.91

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Stará Hráz+0.04
CZ02Záskalí+0.17
CZ02Moravanské lúky+0.04
CZ02Ocásek+0.05
CZ02Holý kopec+0.48
CZ02Smutný žleb+0.04
CZ04Kazatelna+0.00
CZ04Kozel+0.00
CZ04Salašské pěnovce+0.03
CZ04Nazaret+0.01
CZ04Kamenec*0.00
CZ04Komínky+0.00
CZ04Břestecká skála+0.02
CZ04Máchova dolina+0.01
CZ04Maršava+0.01
CZ04Hříštěk*0.01
CZ04Makovica+0.03
CZ04Barborka+0.04
CZ04Budačina+0.04
CZ05Maršava+0.05
CZ05Holý kopec+0.11
CZ05Salašské pěnovce+0.02
CZ05Ocásek+0.08
CZ05Makovica+0.04
CZ05Barborka+0.04
CZ05Nazaret*0.02
CZ05Smutný žleb+0.04
CZ05Břestecká skála+0.02
CZ05Máchova dolina+0.02
CZ05Záskalí+0.08
CZ05Stará Hráz+0.04
CZ05Kamenec*0.02
CZ05Kazatelna+0.01
CZ05Hříštěk*0.02
CZ05Kozel+0.01
CZ05Budačina+0.04
CZ05Moravanské lúky+0.04
CZ05Komínky+0.01
CZ12Chřiby*91.91

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz
Organisation:Krajský úřad Zlínského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-zlinsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Chřiby CZ0724091
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY