Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0724121

1.3 Site name

Nad Jasenkou

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2018-06
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.981944
Latitude:49.366389

2.2 Area [ha]

738.5750

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
5130  info      0.3314  0.00 
6210  info      15.2802  0.00 
6510  info      235.968  0.00 
7220  info      0.1667  0.00 
9130  info      144.256  0.00 
9170  info      126.246  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1014Vertigo angustior    23     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N083.00
N092.00
N1041.00
N110.00
N121.00
N142.00
N150.00
N1638.00
N207.00
N212.00
N234.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita se nachází v západní části Vsetínských vrchů cca 3 km S od města Vsetín, mezi obcemi Horní Jasénka, Jablůnka a Růžďka. Ekotop: Geologie: Podklad je tvořen slepenci a jílovitými pískovci magurského flyše. Geomorfologie: Lokalita spadá do Hostýnsko-vsetínské hornatiny, podcelku Vsetínské vrchy, okrsku Valašskobystřická vrchovina. Jedná se o členitou vrchovinu s erozně denudačním reliéfem a se stopami tří stupňů mladotřetihorního zarovnání. Reliéf: Území je značně členité, výrazně modelované erozně-denudační činností vodních toků a půdními sesuvy. Nadmořská výška je 330-581 m. Pedologie: V půdním pokryvu převažují kambizemě (modální, dystrická). Krajinná charakteristika: Rozsáhlý soubor společenstev lesů, luk, pastvin, suchých trávníků a pramenišť. Biota: Nejvíce zastoupenou lesní vegetací jsou květnaté bučiny as. Dentario enneaphylli-Fagetum (L5.1), následované dubohabřinami as. Carici pilosae-Carpinetum (L3.3B). Podstatně méně jsou zastoupeny údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2A,B). V pestrém zastoupení travinobylinných společenstev dominují ovsíkové louky (T1.1) a poháňkové pastviny as. Lolio-Cynosuretum i as. Anthoxantho-Agrostietum (T1.3). Na vlhkých stanovištích se vyskytují pcháčové louky (T1.5) a tužebníková lada (T1.6), v menší míře vegetace vlhkých narušovaných půd (T1.10). Dále zde nalezneme širokolisté suché trávníky a to i s výskytem orchidejí (T3.4B, D). Maloplošně se na lokalitě vyskytují podhorské smilkové trávníky (T2.3A), prameniště (R1.1, R1.3) a mokřadní vegetace (M1.1). Poměrně rozšířené jsou vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K3). V prameništích se vyskytuje vrkoč útlý (Vertigo angustior).

4.2 Quality and importance

V oblasti Vsetínských vrchů zahrnuje typické porosty květnatých bučin v komplexu s kvalitními travinobylinnými společenstvy pastvin a luk, které jsou bohaté na vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Významné a ochranářsky cenné jsou především biotopy jednotek T1.1, L5.1, L3.3B, T3,4B a T3.4D, R1.1 a R1.3. Významná lokalita vrkoče útlého (Vertigo angustior).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
MB01.02i
MB02.02i
LE01.03i
MK02i
LK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ040.74
CZ050.78

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Růžděcký Vesník+0.52
CZ04Mokřady Vesník+0.20
CZ04Nad Jasenkou+0.02
CZ05Růžděcký Vesník+0.12
CZ05Mokřady Vesník+0.45
CZ05Nad Jasenkou+0.21

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Zlínského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-zlinsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Nad Jasenkou CZ0724121
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-003335
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY