Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0724429

1.3 Site name

Hostýnské vrchy

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2017-04
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.758611
Latitude:49.387500

2.2 Area [ha]

2396.5918

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8310  info      0.01  10.00 
9110  info      529.275  0.00 
9130  info      756.015  0.00 
9180  info      248.763  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I4014Carabus variolosus          DD 
A2001Triturus montandoni          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N080.00
N090.00
N100.00
N140.00
N1665.00
N2031.00
N210.00
N220.00
N234.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita se nachází cca 4 km jihovýchodně od Bystřice p. Hostýnem, 1,5 km JV od části Chvalčov, 2 km JZ od obce Rajnochovice. Rozsáhlý komplex lesních porostů v Hostýnsko - vizovických vrších. Území je přibližně ohraničeno tokem Bytřičky, Rychářky, Rosošného potoka a bezejmenným pravostranným přítokem Bystřičky s vyústěním cca 1 km nad obcí Chvalčov. Ekotop: Geologie: Podloží je tvořeno flyšovými sedimenty pískovcového vývoje se střídáním pískovců a jílovců s převahou pískovců. Geomorfologie: Lokalita spadá do Hostýnsko-vsetínské hornatiny, podcelku Hostýnských vrchů, okrsku Rusavské hornatiny. Jedná se o plochou hornatinu budovanou paleogenními flyšovými pískovci a jílovci soláňských vrstev, tvořenou hřbety SV-JZ směru se stopami zarovnaného povrchu, spadající na čele magurského příkrovu příkrými srázy. Reliéf: Reliéf je svažitý, tvořený ostře zaříznutými údolími Bystřičky a Rozsošného potoka a jejich přítoků. Pedologie: V půdním pokryvu převažují kambizemě (modální, dystrická). Krajinná charakteristika: Zalesněná podmáčená a vlhká stanoviště s prameništi a neregulovanými potoky v zaříznutých údolích. Biota: Lesní biotopy náleží především ke květnatým bučinám (L5.1), kterým se v plošném zastoupení téměř rovnají bučiny acidofilní (L5.4), což je zčásti způsobeno lesnickým hospodařením (výsadba smrkových monokultur na úživnějších stanovištích, Fagetum nudum jako následek holosečí). Na prudkých svazích jsou vyvinuty suťové lesy (L4) s dominantním jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a s přimíšeným bukem (Fagus sylvatica). Okrajovými biotopy jsou v rámci lokality karpatské dubohabřiny (L3.3B) v nižších polohách a údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2A). Stejně tak nevýznamně jsou zastoupeny nelesní biotopy zahrnující mezofilní ovsíkové louky (T1.1), vlhká tužebníková lada (T1.6) a lesní pěnovcová prameniště (R1.3). Z geologických útvarů se zde nacházejí četné skalní útvary a nepřístupné jeskynní systémy (S3B). Bylinnou vegetaci tvoří typické karpatské druhy asociace Dentario enneaphylli-Fagetum a suťových lesů asociace Mercuriali-Fraxinetum, v malé míře asociace Festuco-Fagetum. Ve stromovém patře převládá javor klen (Acer pseudoplatanus), buk lesní (Fagus sylvatica) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), přimísen je jilm drsný (Ulmus glabra), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) a také jedle bělokorá (Abies alba). Bylinné patro je bohaté na druhy: strdivka jednokvětá (Melica uniflora), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), mařinka vonná (Galium odoratum), starček Fuksův (Senecio ovatus), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), kapradiny kapraď samec (Dryopteris filix-mas), k. rozložená (D. dilatata), sleziník červený (Asplenium trichomanes) aj. s výskytem řady vzácných taxonů: okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), o. dlouholistá (C. longifolia), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), k. žláznatá (D. glandulosa), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), zápalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Luční biotopy pak hostí vzácné orchideje - vstavač mužský (Orchis mascula), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), bradáček vejčitý (Listera ovata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kruštík bahenní (Epipactis palustris), kriticky ohrožený snědek pyrenejský (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum) a další vzácné taxony - suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), oman vrbolistý (Inula salicina) aj. Bohatá je také fauna, z obojživelníků byl pozorován mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), skokan hnědý (Rana temporaria) a ropucha obecná (Bufo bufo), z plazů ještěrka obecná (Lacerta agilis) a j. živorodá (Zootoca vivipara). Rozsáhlé lesní biotopy jsou vhodným hnízdištěm řady druhů ptáků, např. datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos major), holub hřivnáč (Columba palumbus), dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), linduška luční (Anthus pratensis), linduška lesní (Anthus trivialis), pěvuška modrá (Prunella modularis), červenka obecná (Erithacus rubecula), konipas bílý (Motacilla alba), drozd brávník (Turdus viscivorus), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), sýkora babka (Parus palustris), sýkora koňadra (Parus major), sýkora lužní (Parus montanus), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora uhelníček (Parus ater), brhlík lesní (Sitta europaea), sojka obecná (Garrulus glandarius), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), čížek lesní (Carduelis spinus), strnad obecný (Emberiza citrinella), hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), ťuhýk obecný (Lanius collurio), káně lesní (Buteo buteo), krkavec velký (Corvus corax), čáp černý (Ciconia nigra) aj. Významná lokalita čolka karpatského a střevlíka Carabus variolosus.

4.2 Quality and importance

Jedná se o porost naturových lesních biotopů s různou mírou reprezentativnosti a s typickou druhovou skladbou. Místy degradovány plochami monokultur smrku či dominantním porostem třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). Na lokalitě se nachází 7 maloplošných chráněných území (PP Na Jančích, PR Kelčský Javorník, Čerňava, Obřany, Sochová, Smrdutá a Tesák).V malé míře jsou zastoupeny velmi zachovalé luční biotopy s výskytem řady vzácných druhů. Celkově se jedná o velmi významný přírodní komplex jak z hlediska druhové ochrany tak i z hlediska krajinářského. Na území se nacházejí zachovalé lesní porosty a neregulované toky oblasti střední Moravy jenž tvoří útočiště pro řadu vzácných druhů fauny i flóry (významná lokalita čolka karpatského a střevlíka Carabus variolosus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB01.02i
LB02.04i
LD01.02b
HF03.01.01i
LG02b
LK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA10.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Němec J. (2000). Z0093 - Kelčský Javorník - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ028.40
CZ041.11
CZ054.23
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Smrdutá+0.27
CZ02Čerňava+0.97
CZ02Kelčský Javorník+5.09
CZ02Obřany*1.00
CZ02Tesák+0.38
CZ02Sochová+0.69
CZ04Na Jančích+0.11
CZ04Loučka pod Bukovinou*0.01
CZ04Bludný+0.24
CZ04Pavlínka*0.62
CZ04Orlí hnízdo+0.13
CZ04Nádrž Tesák*0.00
CZ05Obřany*0.50
CZ05Tesák+0.29
CZ05Kelčský Javorník*0.98
CZ05Smrdutá+0.29
CZ05Sochová+0.66
CZ05Loučka pod Bukovinou*0.03
CZ05Na Jančích+0.22
CZ05Čerňava+0.56
CZ05Nádrž Tesák*0.02
CZ05Orlí hnízdo+0.19
CZ05Pavlínka*0.25
CZ05Bludný+0.24
CZ12Hostýnské vrchy-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Zlínského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-zlinsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Hostýnské vrchy CZ0724429
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY