Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0810001

1.3 Site name

Červený kámen

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2018-08
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.157222
Latitude:49.582500

2.2 Area [ha]

249.5555

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6510  info      9.354  0.00 
7220  info      0.1902  0.00 
9180  info      151.93  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N090.00
N103.00
N140.00
N1667.00
N2023.00
N210.00
N220.00
N237.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lesní komplex ležící asi 1 km jižně od Kopřivnice. Ekotop: Geologie: Na geologické stavbě se podílejí převážně terciérní bašské vrstvy (pískovce s rohovci, jílovce, slínovce) a kvartérní kamenitohlinité sedimenty. Na západním svahu Pískovny vyniká blok štramberských vápenců (tzv. Raškova vyhlídka) z období tithon- berrias. Geomorfologie: Území leží v celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Štramberská vrchovina, okrsku Šostýnské vrchy. Reliéf: Geomorfologický celek Červený kámen (690 m n. m.) s navazujícími kótami Pískovna (583 m n. m.) a Holý vrch (487 m n. m.) tvoří výraznou dominantu prudce se zvedající z niv řeky Lubiny a říčky Kopřivničky. Pedologie: V území převládají asociace ilimerizovaných půd přírodních, zemědělsky zkulturněných a asociace hnědých lesních půd přírodních. Krajinná charakteristika: Členitý lesní komplex patřící do Šostýnských vrchů. Biota: Rozsáhlý komplex lesů je tvořen převážně suťovými lesy (L4) as. Lunario-Aceretum, Mercuriali-Fraxinetum, submontánními květnatými bučinami a jedlobučinami (L5.1), místy s fragmenty vápnomilných bučin a vápnomilnou skalní vegetací (S1.1). Z nelesních společenstev pak dominují mezofilní ovsíkové louky (T1.1). Na ekosystém suťových lesů je vázán výskyt ohrožených a vzácných taxonů: okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), hlístník hlístňák (Neottia nidus-avis), vstavač mužský (Orchis mascula), vstavač bledý (Orchis pallens) a rozrazil horský (Veronica montana).

4.2 Quality and importance

Porosty jsou zařaditelné k asociacím Lunario-Aceretum a Mercuriali-Fraxinetum. Na ekosystém suťových lesů je vázán výskyt ohrožených a vzácných druhů.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA10.01i
MBi
HB01.02i
HB02.01b
HB02.04i
HF03.01.01b
MG01.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ048.59
CZ1299.72

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Červený kámen*8.59
CZ12Podbeskydí*99.72

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Address:
Email:posta@msk.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Červený kámen CZ0810001
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY