Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0810004

1.3 Site name

Niva Morávky

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2017-01
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.423056
Latitude:49.651667

2.2 Area [ha]

367.3621

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3230  info      2.0916  0.00 
9170  info      91.4583  0.00 
91E0  info      144.379  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N068.00
N077.00
N081.00
N106.00
N141.00
N150.00
N1671.00
N203.00
N210.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Niva řeky Morávky se nachází v blízkosti vesnic Nošovice a Nižní Lhoty. Ekotop: Geologie: Skalická Strážnice a Vrchy jsou tvořeny mozaikou tmavohnědošedých vápnitých jílovců spodních těšínských vrstev, drobně rytmického černého flyše svrchních těšínských vrstev a těšínských vápenců. Řečiště a niva Morávky jsou vyplněny fluviálními sedimenty údolních niv a nižších údolních teras, povodňovými hlínami a štěrky. Obdobně, ale v daleko menším rozsahu, je tomu v nivě bývalého potoka Račok – dnes tzv. Žermanický přivaděč. Na fluviální sedimenty říční nivy navazují východně od řečiště Morávky fluviální písčité štěrky vyšších údolních teras. Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Třinecká brázda, okrsku Frýdecká pahorkatina. Jedná se o plochou pahorkatinu budovanou flyšovými horninami ždánicko-podslezského a slezského příkrovu a kvartérními sedimenty s akumulačním reliéfem spojených náplavových kuželů Morávky a Ostravice, z části s pokryvem sprašových hlín. Reliéf: Jedná se převážně o ploché území. Nejvyššími kopci jsou Skalická strážnice (438 m n. m.) a Vrchy (435 m n. m.). Kopce se vyznačují zaoblenými tvary, strmější svahy vznikly erozní činností řeky Morávky (sesuvy) jen na východním a severním okraji. Území skalických kopců je velmi silně poznamenáno těžební činností (stavební kámen, ale i vápenec), zejména nehlubokými jámovými lomy, četnými výsypkami a několika stěnovými lomy. Z těchto důvodů byl kopec ještě před cca 200 lety patrně z velké části bezlesý – došlo k oteplení prostředí. Z té doby patrně pochází zbytky mírně teplomilné květeny. Pedologie: V půdním pokryvu převažují fluvizemě, pseudogleje a illimerizované půdy, na flyšovém podkladu jsou vyvinuty hnědé půdy kyselé. Krajinná charakteristika: Jedná se o úsek původního neupraveného toku Morávky - typické divočící a větvící se štěrkonosné řeky v oblasti západokarpatského flyše a na něj vázáné, tokem vytvářené, doprovodné poříční ekosystémy. Biota: Potenciální přirozená vegetace: V území jsou v nivách Ostravice a Morávky rekonstruovány střemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum) v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion glutinosae). Na ně navazovaly podmáčené dubové bučiny (Carici brizoidis-Quercetum) s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides), od jihu sem zasahovaly karpatské ostřicové dubohabřiny (Carici pilosae-Carpinetum) /Neuhauslová, Moravec [eds.] 1997/. Nejvýznamnějšími typy biotopů na tomto území jsou jasanovo-olšové luhy, západo-karpatské dubohabřiny a štěrkové náplavy s židoviníkem německým. Údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2B) - jedná se o nejrozšířenější biotop, který je přítomen v mnoha podobách od vrbo-topolových olšin, téměř čistých olšin s olší šedou až po porosty s vysokým zastoupením jilmů a některých tvrdých dřevin. Štěrkové náplavy s židoviníkem německým (Myricaria germanica) (M4.2) - vyvinuty v typické podobě, rostliny židoviníku sem byly vysazeny. Sadbový materiál geneticky pochází z původní populace židoviníku v řečišti Morávky, která v úpravou poškozeném korytě zanikla při povodních v roce 1997. Ohroženy rychlým zarůstáním křídlatkou Reynoutria sp., pojezdem techniky a těžbou říčního materiálu z koryta.

4.2 Quality and importance

Jedná se o úsek původního neupraveného toku Morávky - typické divočící a větvící se štěrkonosné řeky v oblasti západokarpatského flyše - a na něj vázáné, tokem vytvářené doprovodné poříční ekosystémy. Území je významné jedním z posledních výskytů kriticky ohroženého druhu židoviníku německého (Myricaria germanica). Na této lokalitě se také vyskytují dvě vzácná sarančata Tetrix tuerki a Chorthippus pullus. Tetrix tuerki, který žije na štěrkových náplavech se v celé ČR vyskytuje pouze na tomto místě. Flóra: Kriticky ohrožené druhy: židoviník německý (Myricaria germanica), cídivka peřestá (Hippochaete variegata) Silně ohrožené druhy: cídivka zimní (Hippochaete hyemalis), třtina pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) Ohrožené druhy: cídivka větevnatá (Hippochaete ramosissima), vrba šedá (Salix elaeagnos) a vrba lýkovcová (Salix daphnoides). Fauna: Kriticky ohrožené druhy: mihule potoční (Lampetra planeri), rak říční (Astacus astacus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
HB02.04i
HC01.01i
LD01.01i
MD02i
ME03i
HI01i
HJ02.03i
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
LL05i
HL08i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0327.38
CZ0432.29
CZ053.44

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ03Skalická Morávka*27.38
CZ04Profil Morávky*12.66
CZ04Niva Morávky*19.63
CZ05Skalická Morávka*0.01
CZ05Niva Morávky*0.01
CZ05Profil Morávky*3.42

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Poodří
Address:
Email:poodri@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Address:
Email:posta@msk.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Niva Morávky CZ0810004
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY