Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0810036

1.3 Site name

Štramberk

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.121944
Latitude:49.591389

2.2 Area [ha]

129.3575

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6110  info      1.11  0.00 
6190  info      0.3362  0.00 
6210  info      5.1739  0.00 
6210  info  X     2.945  0.00 
6510  info      18.1012  0.00 
7220  info      0.0121  0.00 
8210  info      1.4958  0.00 
9180  info      40.4283  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N086.00
N097.00
N1015.00
N120.00
N144.00
N150.00
N1637.00
N2019.00
N211.00
N221.00
N2310.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Disjunktní komplex se nachází na okrajích města Štramberka v Podbeskydské pahorkatině. Ekotop: Geologie: Lokalitu charakterizují výchozy jurských štramberských vápenců, které vystupují z podloží třetihorních bašských pískovců. Geomorfologie: Z geomorfologického hlediska území leží v celku Podbeskydská pahorkatina, na hranicích podcelků Štramberská vrchovina a Příborská pahorkatina v rozpětí nadmořských výšek 350–560 m n. m. Reliéf: Pro jádro lokality jsou typické skalní stěny i plošiny, členité skalnaté svahy a stabilizované sutě (droliny) s různorodými expozicemi. Pedologie: V okrajových částech roztěžených lomů se vyvíjejí primitivní půdy, zatímco na zazemněných svazích jsou vytvořeny hlubší hnědozemní půdy, v okolí izolovaných výchozů vápence, zvláště na zalesněných svazích rankerové typy půd s vysokým obsahem skeletu a bohaté živinami s dobrou mineralizací. Krajinná charakteristika: Komplex se nachází na izolovaných masívech kopců Bílá hora a částečně odtěženém kopci Kotouč oddělených industriální zástavbou ve zvlněné Podbeskydské pahorkatině. Biota: V lesních částech převládají reprezentativní suťové lesy (L4) sv. Tilio-Acerion, v nelesních biotopech sušší typy mezofilních ovsíkových luk (T1.1), místy pak širokolisté suché trávníky (T3.4C) s řadou teplomilných prvků. Maloplošně je vyvinuta bazifilní vegetace efemér a sukulentů (T6.2A, T6.2B) a štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin (S1.1). Z významných druhů zde roste česnek chlumní horský (Allium senescens subsp. montanum), lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), dymnivka plná (Corydalis solida), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), netřeskovec výběžkatý (Jovibarba globifera), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), bradáček vejčitý (Listera ovata), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), židoviník německý (Myricaria germanica), vstavač mužský (Orchis mascula), drnavec lékařský (Parietaria officinalis), hlaváč lesklý vápnomilný (Scabiosa lucida subsp. calcicola), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) a kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum).

4.2 Quality and importance

Reprezentativní lesní porosty svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, v nelesních částech doplněné extenzivně sečenými loukami nížin a podhůří v kombinaci s polopřirozenými suchými trávníky a faciemi křovin na vápnitých podložích s řadou teplomilných prvků migrujících Moravskou bránou. Zajímavostí přírodního komplexu je mikrolokalita vršek Kocvínek, kde na rozloze 2,2 ha roste 11 druhů z čeledi vstavačovitých: okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), kruštík Leuteův (Epipactis helleborine ssp. leutei), kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), bradáček vejčitý (Listera ovata), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), tořič včelonosný (Ophrys apifera), vstavač mužský (Orchis mascula), vstavač bledý (Orchis pallens), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). V okolí Štramberku byl doložen výskyt ještěrky zední (Lacerta muralis). Jedná se o jediné místo v České republice, kde se tento plaz vyskytuje.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03b
MA04.03i
MBi
HB01.02i
HB02.01b
HB02.04i
MC01.07o
MF03.01.01b
MG01.02b
MG05.01i
MH04b
LI01b
MK02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
LG01.02b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0319.05
CZ0435.32
CZ056.82
CZ1272.62

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ03Šipka*19.05
CZ04Kamenárka*3.42
CZ04Váňův kámen+0.60
CZ04Štramberk*31.30
CZ05Kamenárka+1.66
CZ05Váňův kámen*3.94
CZ05Šipka*1.22
CZ12Podbeskydí*72.62

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Poodří
Address:
Email:poodri@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Address:
Email:posta@msk.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Štramberk CZ0810036
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY