Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0813442

1.3 Site name

Dolní Marklovice

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2013-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.570278
Latitude:49.898611

2.2 Area [ha]

39.6948

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    10  100   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0611.00
N076.00
N085.00
N1010.00
N1425.00
N1514.00
N1612.00
N2017.00
N210.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita se rozkládá podél říčky Petrůvky a v hraničním výběžku v obci Dolní Marklovice. Ekotop: Geologie: Kvartérní sedimenty tvořené převážně glacifluviálními štěrky a písky. Geomorfologie: Území se nachází v celku Ostravská pánev, podcelku Ostravská pánev, okrsku Karvinská plošina v nivě říčky Petrůvky a jejích přítoků v nadmořské výšce cca 220 - 265 m n. m. Reliéf: Mírná deprese v rovinatém terénu s nivou přirozeně meandrující Petrůvky a řadou menších rybníků. Pedologie: Luvické pseudogleje a přechody k luvizemím z prachovic. Krajinná charakteristika: Niva řeky Petrůvky se soustavou rybníků, rybníčků a tůní, prohlubně a louže ve vyjetých kolejích v polích a v lesíku na pravostranném přítoku říčky Petrůvky (včetně okrajů motokrosové dráhy). Biota: Vegetace: Dle fytogeografického členění leží EVL v obvodu Karpatského mezofytika, fytogeografického okresu 83. Ostravská pánev. V území se vyskytují intenzivně a extenzivně obhospodařované rybníky s rákosinami eutrofních stojatých vod a místy s makrofytní vodní vegetací. Břehové porosty a fragmenty údolního jasanovo-olšového luhu a vlhkých aluviálních psárkových luk v nivě Petrůvky a jejích přítoků, s vyjetými kolejemi na polích a cestách a zatopenými prohlubněmi. Zoologická charakteristika: Ze zoogeografického hlediska se tato lokalita nachází v Ostravském A bioregionu 2,3a polonské podprovincie. Území je významné z podledu fauny obojživelníků - doposud byl popsán výskyt 9 druhů.

4.2 Quality and importance

Jedna z prosperujících populací kuňky ohnivé (Bombina bombina) na Karvinsku. Velmi významné stabilní rozmnožiště.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08b
MF01i
MH01.05o
MK01.02i
MK02i
HK02.03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

KOČVARA, R. (2010). <i>Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813442 EVL Dolní Marklovice, inventarizační průzkum - obojživelníci</i>. 22 s. Inventarizační průzkum. Archivuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje., KOČVARA, R.; CZERNIK, A.; ŽÁRNÍK, M. (2010). <i>Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813442 Dolní Marklovice na období 2012 - 2016</i>. 39 s., 6 příloh. Plán péče o MZCHÚ. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava., MARHOUL, P.; TUROŇOVÁ, D. (eds.) (2008). <i>Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: metodika AOPK ČR</i>. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 161 s. ISBN 978-80-87051-38-2.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0493.39
CZ056.61

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Dolní Marklovice+93.39
CZ05Dolní Marklovice+6.61

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Address:
Email:posta@msk.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dolní Marklovice CZ0813442
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY