Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0813451

1.3 Site name

Karviná - rybníky

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2016-06
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.506389
Latitude:49.876389

2.2 Area [ha]

9.8278

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1084Osmoderma eremita          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N070.00
N100.00
N143.00
N1546.00
N1643.00
N203.00
N213.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Hráze soustavy rybníků mezi Karvinou a Dětmarovicemi. Ekotop: Geologie: Kvartérní sprašové hlíny, písky a štěrky. Geomorfologie: Zájmové území leží v pravobřežní nivě řeky Olše. Spadá do celku Ostravská pánev, podcelek Ostravská pánev, okrsek Ostravská niva v nadmořské výšce okolo 215 - 220 m n. m. Pedologie: V území převažují modální fluvizemě z bezkarbonátových nivních sedimentů a luvické pseudogleje. Krajinná charakteristika: Lokalita je tvořena hrázemi v celkové délce 4,1 km mezi rybníky Mělčina, Lipový, Dubový, Olšový a Vdovec (součást rybniční soustavy Olšinské rybníky) s výskytem starých listnatých dřevin. Biota: Vegetace: Dle fytogeografického členění leží území EVL v oblasti mezofytika v obvodu Karpatské mezofytikum a okresu 83 Ostravská pánev. Na hrázích se nacházejí aleje starých listnatých stromů s fragmenty tvrdého luhu nížinných řek s dubem letním (Quercus robur), javorem babykou (Acer campestre), habrem obecným (Carpinus betulus) a jasanovo-olšového luhu s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). Zoologická charakteristika: Lokálně významné refugium páchníka hnědého (Osmoderma eremita). Olšinské rybníky jsou jedním z jádrových území ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší.

4.2 Quality and importance

Lokálně významné refugium páchníka hnědého (Osmoderma eremita).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB02.04i
MI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

KOČÁREK, P. (2010). <i>Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813451 EVL Karviná - rybníky, páchník hnědý (Osmoderma barnabita)</i>. 22 s. Archivuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje., KOČVARA, R.; CZERNIK, A. (2010). <i>Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813451 Karviná - rybníky na období 2012 - 2021</i>. 16 s., 6 příloh. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava., MARHOUL, P.; TUROŇOVÁ, D. (eds.) (2008). <i>Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: metodika AOPK ČR</i>. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 161 s. ISBN 978-80-87051-38-2.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ0491.68
CZ055.50

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Karviná - rybníky*91.68
CZ05Karviná - rybníky+5.50

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Address:
Email:posta@msk.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Karviná - rybníky CZ0813451
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-003284
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY