Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0813460

1.3 Site name

Osoblažský výběžek

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2013-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.694722
Latitude:50.300000

2.2 Area [ha]

102.7430

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina  X                    
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0621.00
N0714.00
N082.00
N100.00
N129.00
N1410.00
N156.00
N1627.00
N202.00
N215.00
N234.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Osoblažský výběžek, jižně od Slezských Pavlovic. Ekotop: Geologie: Podloží je tvořeno spodnokarbonskými horninami moravskoslezského kulmu. Geomorfologie: Území leží v celku Opavská pahorkatina, podcelku Osoblažská nížina v nadmořské výšce 210 - 235 m. Reliéf: Rovina s protékající vodotečí a rybníky. Pedologie: V půdním profilu převažuje glejová fluvizem na nivních uloženinách. Nivy potoků jsou vyplněny akumulací fluviálních hlinitopísčitých sedimentů. Krajinná charakteristika: Území tvoří niva potoka Prudník a jeho levostranného přítoku Pavlovického potoka s břehovými porosty. V nivě se nacházejí dva větší rybníky Pavlovický I (Velký Pavlovický rybník) a Pavlovický II. Biota: Vegetace: Dle fytogeografického členění je území součástí fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, fyt. okresu 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina. Nejvýznamnější vegetační jednotkou na území současné přírodní rezervace jsou porosty rákosu a orobince svazu Phragmition communis v jihozápadní a západní části rybníka. Společenstva vodních rostlin třídy Potametea jsou vyvinuta pouze sporadicky. Severní okraj rybníka tvoří zbytky vrbových a jasanových olšin lemujících bývalé koryto Sádeckého potoka. Ve východní části pod hrází rybníka se nacházejí vlhké louky svazu Alopecurion pratensis. Z naturových biotopů jsou na území EVL vyvinuty oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea, extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) a smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris). Zoologická charakteristika: Osoblažsko patří do polonské provincie. Fauna je zde v důsledku převahy agrobiocenóz značně ochuzena. Největší význam ze zoologického pohledu má současná rezervace, která je refugiem a tahovou zastávkou řady živočichů v rámci intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny.

4.2 Quality and importance

Významná lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HF01i
MH01.05o
MH05.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

KOČVARA, R. (2010). <i>Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813460 EVL Osoblažský výběžek, inventarizační průzkum - obojživelníci</i>. 23 s. Inventarizační průzkum. Archivuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje., KOČVARA, R.; CZERNIK, A.; ŽÁRNÍK, M. (2011). <i>Plán péče o Přírodní památku Osoblažský výběžek v rámci Evropsky významné lokality CZ813460 Osoblažský výběžek na období 2012 -2021</i>. 22 s., 7 příloh. Plán péče o MZCHÚ. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava., MARHOUL, P.; TUROŇOVÁ, D. (eds.) (2008). <i>Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: metodika AOPK ČR</i>. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 161 s. ISBN 978-80-87051-38-2.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0230.02
CZ0465.28
CZ054.70

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Velký Pavlovický rybník*30.02
CZ04Osoblažský výběžek*65.28
CZ05Osoblažský výběžek*4.70
CZ05Velký Pavlovický rybník*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Address:
Email:posta@msk.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Osoblažský výběžek CZ0813460
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY