Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0813461

1.3 Site name

Šilheřovice

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2013-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.280278
Latitude:49.919444

2.2 Area [ha]

95.1904

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1084Osmoderma eremita          DD 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N070.00
N1424.00
N1511.00
N1629.00
N2019.00
N210.00
N2316.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Golfové hřiště a přilehlé aleje v obci Šilheřovice. Ekotop: Geologie: Podloží lokality tvoří kvartérní sprašové hlíny, písky a štěrky. Geomorfologie: Lokalita leží v celku Opavská pahorkatina, podcelku Hlučínská pahorkatina, okrsku Vřesinská pahorkatina v nadmořské výšce 206 - 240 m. Reliéf: Území leží v rovinatém terénu v širším okolí údolní nivy. Pedologie: V půdním pokryvu převládají illimerizované půdy na sprašových hlínách. Krajinná charakteristika: Lokalitu tvoří zámecký park, který byl z větší části přeměněn na golfové hřiště, a přilehlé lipové aleje kolem komunikací. Zejména v parku převažují solitérní stromy s pravidelně udržovaným travním podrostem. Biota: Vegetace: Dle fytogeografického členění leží území EVL na rozhraní fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografického okresu 74. Slezská pahorkatina, podokresu 74b. Opavská pahorkatina a obvodu Karpatského mezofytika, fytogeografického okresu 83. Ostravská pánev. Zámecký park má charakter lesoparku s výskytem celé řady cizokrajných dřevin. Větší část porostů tvoří mozaika polonské dubohabřiny a acidofilní doubravy. V porostu se hojně vyskytuje dub letní (Quercus robur), buk lesní (Fagus sylvatica), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor klen (Acer pseudoplatanus) a celá řada dalších druhů. Stromový podrost je mimo aktivně obhospodařované plochy místy poměrně ruderalizován s výskytem invazních druhů. Trávníky jsou intenzívně koseny pro účel golfu. Aleje s výskytem páchníka hnědého mimo zámecký park jsou tvořeny převážně lípou srdčitou. Zoologická charakteristika: Ze zoogeografického hlediska se tato lokalita nachází na rozhraní dvou bioregionů – Opavský bioregion 2.2 polonské podprovincie a Ostravského bioregionu 2.3c polonské podprovincie. Území je významné výskytem páchníka hnědého (Osmoderma eremita).

4.2 Quality and importance

Velmi významná lokalita pachníka hnědého (Osmoderma eremita).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB02.04i
MI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

KOČVARA, R.; CZERNIK, A. (2010). <i>Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813461 Ostrava - Šilheřovice na období 2012 - 2021</i>. 21 s., 6 příloh. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava., MARHOUL, P.; TUROŇOVÁ, D. (eds.) (2008). <i>Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: metodika AOPK ČR</i>. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 161 s. ISBN 978-80-87051-38-2.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Šilheřovice=100.00
CZ05Šilheřovice*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Address:
Email:posta@msk.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Šilheřovice CZ0813461
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY