Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0813463

1.3 Site name

Paskov

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2013-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.294722
Latitude:49.729167

2.2 Area [ha]

16.8614

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1084Osmoderma eremita          DD 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N1424.00
N2020.00
N2152.00
N234.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Zámecký park v Paskově na spojnici mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou (asi 7 km severně od Frýdku-Místku). Ekotop: Geologie: Kvartérní sprašové hlíny, písky a štěrky. Geomorfologie: Území se nachází v celku Ostravská pánev, podcelku Ostravská pánev, okrsku Ostravská niva v nadmořské výšce okolo 250 m n. m. Reliéf: Rovina v širším okolí říční nivy. Pedologie: Modální fluvizem z bezkarbonátových nivních sedimentů. Krajinná charakteristika: Starý zámecký park se starými listnatými stromy, obehnaný kamennou zdí. Lokalita se nachází uvnitř zástavby města Paskova. Biota: Vegetace: Dle fytogeografického členění leží území v obvodu Karpatského mezofytika, fytogeografického okresu 83. Ostravská pánev. Zámecký park je tvořen porosty dřevin a křovin. Ze stromů, které představují také biotop páchníka hnědého se zde vyskytuje např. dub letní (Quercus robur), dub červený (Quercus rubra), lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) a další. Část parku tvoří kosené travnaté plochy. Zoologická charakteristika: Ze zoogeografického hlediska se tato lokalita nachází v Ostravském bioregionu 2.3a polonské podprovincie. Území je významné výskytem páchníka hnědého (Osmoderma eremita).

4.2 Quality and importance

Významná lokalita výskytu páchníka hnědého (Osmoderma eremita).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB02.04i
HG05.06i
MI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

KOČÁREK, P. (2010). <i>Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813463 EVL Paskov, páchník hnědý (Osmoderma barnabita)</i>. 19 s. Inventarizační průzkum. Archivuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje., KOČVARA, R.; CZERNIK, A. (2010). <i>Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 - 2021</i>. 15 s., 5 příloh. Plán péče o MZCHÚ. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava., MARHOUL, P.; TUROŇOVÁ, D. (eds.) (2008). <i>Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: metodika AOPK ČR</i>. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 161 s. ISBN 978-80-87051-38-2.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Paskov=100.00
CZ05Paskov*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Address:
Email:posta@msk.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Paskov CZ0813463
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY