Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0813469

1.3 Site name

Staré hliniště

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.694167
Latitude:50.109444

2.2 Area [ha]

4.6741

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1166Triturus cristatus    10  100   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N073.00
N1415.00
N150.00
N2082.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Opuštěné hliniště asi 2,5 km severně od centra Krnova. Ekotop: Geologie: Hliniště bylo zahloubeno v pokryvu sprašových hlín, který dosahuje proměnlivé mocnosti několika metrů. Hlouběji, ve dně hliniště, byly odkryty fluviální (terasové) a glaciofluviální písčité a zahliněné štěrky s písčitými a jílovitými složkami. Předkvartérní podloží tvoří flyšové kulmské horniny moravického souvrství. Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Zlatohorská vrchovina, podcelku Jindřichovická pahorkatina, okrsku Opavická niva. Jedná se o rovinu budovanou kvartérními fluviálními sedimenty se zvrásněnými devonskými a spodnokarbonskými sedimenty v podloží, s akumulačním reliéfem údolní nivy. Území leží v nadmořské výšce 332 - 336 m n. m. Reliéf: Zahloubená jáma v rovinné oblasti v širším okolí říční nivy. Pedologie: V půdním pokryvu převažují illimerizované půdy na polygenetických kyselých hlínách. Krajinná charakteristika: Terasovitě zahloubená těžební jáma opuštěného hliniště v průměru 4 m hluboká, s příkrými svahy, které ji ze tří stran ohraničují, na dně s několika vodními plochami. Biota: Vegetace: Z botanického hlediska se nejedná o příliš cennou lokalitu, přestože se v území vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin – vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera). Podstatnou část území zaujímají porosty náletových dřevin a křovin. Jen nepatrnou část území tvoří luční porosty. Prostorově nejmenší území zaujímají vodní plochy. Makrofytní vegetace je vytvořena pouze v úzkém a bezprostředním litorálním pásu – orobinec širokolistý (Typha latifolia), orobinec úzkolistý (T. angustifolia), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), sítina rozkladitá (Juncus effusus) atd., kolem tůní nebo v rámci tůní se vyskytuje submerzní a emerzní vegetace. V území se nachází ohniska nepůvodního invazního druhu rostliny - zlatobýlu kanadského (Solidago canadensis). Zoologická charakteristika: Fauna vázaná na území EVL je poměrně uniformní. Cílené a systematické inventarizační entomologické průzkumy v území nebyly doposud prováděny. Data o výskytu ohrožených nebo chráněných druhů bezobratlých proto nejsou známá. Lokalita je zajímavá s ohledem na výskyt obojživelníků, doposud zde bylo zaznamenáno celkem devět druhů. Jednotlivé počty druhů obojživelníků jsou však velmi nízké. Mezi druhy, které lze na lokalitě pravidelně zaznamenat patří čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan hnědý (Rana temporaria) a skokan zelený (Rana esculenta). Některé druhy zde nebyly již dlouhodobě pozorovány např. čolek horský (Triturus alpestris) a ropucha zelená (Bufo viridis). Z plazů byl zaznamenán výskyt pěti druhů, přičemž čtyři z nich - ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis) a užovka obojková (Natrix natrix) - jsou na lokalitě nalézány pravidelně. Z pohledu avifauny se jedná o průměrné a uniformní území (převážně lesní druhy).

4.2 Quality and importance

Lokalita s bohatým výskytem čolka velkého (Triturus cristatus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08o
ME03i
MK02i
MK02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

KOČVARA, R. (2010). <i>Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813469 EVL Staré hliniště, inventarizační průzkum - obojživelníci</i>. 34 s. Inventarizační průzkum. Archivuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje., KOČVARA, R.; CZERNIK, A. (2010). <i>Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813469 Staré hliniště a přírodní památku Staré hliniště na období 2012 - 2021</i>. 21 s., 1 CD, 3 mapy. Archivuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava., MARHOUL, P.; TUROŇOVÁ, D. (eds.) (2008). <i>Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: metodika AOPK ČR</i>. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 161 s. ISBN 978-80-87051-38-2.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0499.80
CZ050.20

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Staré hliniště*99.80
CZ05Staré hliniště*0.20

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Address:
Email:posta@msk.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Staré hliniště CZ0813469
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY