Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0813810

1.3 Site name

Horní Odra

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2019-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.747778
Latitude:49.718056

2.2 Area [ha]

17.2275

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1163Cottus gobio          DD 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0636.00
N074.00
N085.00
N102.00
N143.00
N150.00
N1647.00
N200.00
N210.00
N220.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území leží 25 km jižně od Opavy. Jedná se o úsek toku Odry mezi soutokem s Budišovkou a obcí Jakubčovice nad Odrou. Ekotop: Geologie: V podloží spodnokarbonské droby a břidlice kulmu, na povrchu nivy se nalézají kvartérní, fluviální písčité hlíny a hlinité písky s příměsí valounů a úlomků hornin. Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Nízký Jeseník, podcelku Vítkovská vrchovina, leží na rozhraní okrsků Heřmanická vrchovina a Potštátská vrchovina. Jedná se o členité vrchoviny tvořenou spodnokarbonskými drobami a břidlicemi hradeckých a moravických vrstev, s erozně denudačním reliéfem s rozsáhlými plošinami zarovnaného povrchu a hluboce zahloubenými údolími vodních toků. Reliéf: Plochá údolní niva meandrující řeky Odry. Pedologie: V půdním pokryvu v okolí toku převažují glejové fluvizemě. Krajinná charakteristika: Řeka Odra má ve vymezeném úseku přirozený charakter se širokým vinutím toku v podhůří Oderských vrchů. Substrát je v proudných úsecích kamenito-štěrkový až balvanitý, místy písčitý. V okolí řeky je vytvořena plochá údolní niva. Biota: Vegetace: Vegetaci tvoří pouze úzký stromový pás kolem řeky Odry s výskytem olší (Alnus sp.), jasanů ztepilých (Fraxinus excelsior), vrb (Salix sp.) a dalších. Zoologická charakteristika: Ze zoogeografického hlediska se tato lokalita nachází v bioregionu 1.54 Nízkojesenický. Úsek toku v EVL se nachází v lipanovém pásmu, současně se zde vyskytují přechodná společenstva od typu Salmo-Thymallus. Dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. je tento úsek toku veden jako vody lososové. Vedle vranky obecné (Cottus gobio) se ve vodním toku početně vyskytuje střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a rak říční (Astacus astacus). Stabilní je rovněž výskyt vydry říční (Lutra lutra).

4.2 Quality and importance

Úsek Odry od Jakubčovic nad Odrou po soutok s Něčínským potokem představuje velmi významnou lokalitu s bohatou populací obou druhů vranek. Tato lokalita navazuje na výše ležící tok Odry spadající do EVL Libavá. Celá populace vranky obecné (Cottus gobio) osídlující úsek řeky mezi Jakubčovicemi nad Odrou a soutokem s Budišovkou (cca 10 km toku) je odhadována na 15-20 tisíc jedinců.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HJ02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

KOČVARA, R.; CZERNIK, A. (2010). <i>Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813810 Horní Odra na období 2012 - 2021</i>. 19 s., CD, 3 mapy. Archivuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava., MARHOUL, P.; TUROŇOVÁ, D. (eds.) (2008). <i>Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: metodika AOPK ČR</i>. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 161 s. ISBN 978-80-87051-38-2., MERTA, L. (2010). <i>Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813810 EVL Horní Odra, inventarizační průzkum ryb</i>. 16 s. Inventarizační průzkum. Archivuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ1267.37

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ12Oderské vrchy*67.37

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Address:
Email:posta@msk.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Horní Odra CZ0813810
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY