Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

DK002X110

1.3 Site name

Saltholm og omliggende hav

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.765833
Latitude:55.642778

2.2 Area [ha]

7218.0000

2.3 Marine area [%]

76.9000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     1000  0.00 
1150  info      9.45  0.00 
1160  info      75  0.00 
1170  info      4400  0.00 
1210  info      72  0.00     
1310  info      26.99  0.00 
1330  info      1652.84  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA056Anas clypeata    131  440  Individ   
BA050Anas penelope    2600  13737  Individ   
BA043Anser anser    2977  42120  Individ   
BA222Asio flammeus    Par   
BA045Branta leucopsis    2884  8067  Individ   
BA045Branta leucopsis    366  1500  Par   
BA466Calidris alpina schinzii    Par   
BA081Circus aeruginosus    10  10  Individ   
BA081Circus aeruginosus    10  10  Individ   
BA081Circus aeruginosus      16  16  Par   
BA082Circus cyaneus    Individ         
BA038Cygnus cygnus    13  45  Individ         
BA036Cygnus olor    1214  3719  Individ   
BA098Falco columbarius    Individ         
BA103Falco peregrinus    Individ   
BA075Haliaeetus albicilla    12  Individ   
M1364Halichoerus grypus          DD 
BA070Mergus merganser    633  Individ         
BA069Mergus serrator    950  Individ         
BA017Phalacrocorax carbo    2482  12590  Individ   
BA151Philomachus pugnax    Par   
M1365Phoca vitulina    36  36  Individ   
M1351Phocoena phocoena                 
BA132Recurvirostra avosetta    101  268  Par   
BA063Somateria mollissima    4351  4351  Par   
BA195Sterna albifrons    73  Par   
BA190Sterna caspia    Par   
BA193Sterna hirundo    45  Par   
BA194Sterna paradisaea    118  194  Par   
BA191Sterna sandvicensis    Par         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0176.91
N0923.09

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Saltholm er en ca. 16 km2 stor, meget flad ø beliggende i Øresund mellem Malmø og København. Øen hæver sig 1-2 m over daglig vande, og det højeste punkt er ca. 3 m over havet. Øen er højest mod nordøst og skråner derfra svagt mod sydvest, hvorfor den vestlige og sydlige del er det mest fugtige areal præget af saltpåvirkninger fra talrige vinteroversvømmelser. Sydenden af øen er gennemskåret af talrige loer. Øen opbygges af kalksten med et tyndt muldlag over. Øens vegetation består af strandoverdrev og -enge med talrige vandfyldte render og lavninger. Hertil kommer Svaneklapperne - en række mindre øer og holme på ca. 10 ha. Saltholm omkranses af en ca 1,5 km bred zone med fladvand. I den sydlige ende af habitatområdet ligger det 4 km. lange trafikanlæg i form af den kunstige ø Peberholm i strømlæ af saltholm. Det kysttnære farvand rummer sammenhængende revarealer.

4.2 Quality and importance

H: De kystnære rev er af stor betydning på grund af den artsrige bundvegetation. Saltholm er Østdanmarks største og vigtigste sammenhængende strandengs- og overdrevsområde. Af speciel interesse er forekomsten af de meget sjældne arter Øresundshønsetarm (Cerastium diffusum ssp. subterandum), som optræder hyppigt, og blå iris (Iris spúria), som findes talrigt i et område på øens nordende ved østkysten. Øen er en af de vigtigeste ynglelokaliteter for kystfugle i Danmark. Udover anneks I-arterne er øen med omgivende fladvand med talrige holme hjemsted for overordentlig store bestande af danske kystfugle. Her findes landets - og Europas - største ederfuglekoloni på over 5000 par, og næsten samtlige danske svømmeandearter yngler i øens indre områder. Endvidere yngler her den eneste større bestand i Østdanmark af stor regnspove (Numenius arquata), og almindelig ryle (Caldris alpina) har en af landets ti største ynglefugleforkomster. Saltholm har desuden en bestand af klyde (Recurvirostra arvosetta) af international betydning. Saltholm er tillige en af landets vigtigste fældepladser for grågås (Anser anser). EF: Øen er en af de vigtigeste ynglelokaliteter for kystfugle i Danmark. Udover anneks I-arterne er øen med omgivende fladvand med talrige holme hjemsted for overordentlig store bestande af danske kystfugle. Her findes landets - og Europas - største ederfuglekoloni på over 5000 par, og næsten samtlige danske svømmeandearter yngler i øens indre områder. Endvidere yngler her den eneste større bestand i Østdanmark af Stor Regnspove (Numenius arquata), og Almindelig Ryle (Calidris alpina) har en af landets ti største ynglefugleforkomster. Saltholm har desuden en bestand af Klyde (Recurvirostra avosetta) af international betydning. Saltholm er tillige en af landets vigtigste fældepladser for Grågås (Anser anser). Uden for yngletiden raster store mængder af vandfugle i de lavvandede havområder, der omgiver øen.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK0123.00
DK0262.00
DK0323.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC126
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY