Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK002Y109

1.3 Site name

Furesø med Vaserne og Farum Sø

1.4 First Compilation date

1998-12

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.368333
Latitude:55.808056

2.2 Area [ha]

1292.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    Par   
BA061Aythya fuligula    109  8000  Individ         
BA021Botaurus stellaris    Par         
BA081Circus aeruginosus    Par   
BA236Dryocopus martius    Par   
BA070Mergus merganser    800  Individ         
BA094Pandion haliaetus    Individ         
BA119Porzana porzana    Par   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0681.00
N087.00
N161.00
N196.00
N235.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Farum Sø er den tredje største i Mølleåsystemet. Ved den vestlige ende af Farum Sø ligger Sortemosen. Tidligere lå mosen hen med åbne enge og kær, der anvendtes til græsning og høslæt; i dag er den næsten helt til-groet med pil og birk. Farums Søs sydside er skovklædt og bræmmet af rør- eller ellesump. Syd for søen ligger Sækken, der dels består af birke- ellesump, dels af åben mose. Furesøen er Danmarks fjerde største sø, og samtidig landets dybeste sø. Vaserne er et moseområde dannet ved den soleksponerede nordbred af Furesøens største vig, Storekalv. Mosen består af vandfyldte tørvegrave, rørskovsarealer og navnlig af ellesumpe iblandet birk og pil. Sumpene har bevaret et urskovsagtigt præg med træernes høje rodnet ude i vandet og mange væltede stammer. I mosens mere åbne partier findes en høj kær-mosevegetation.

4.2 Quality and importance

For tiden er lokaliteten af begrænset værdi som fuglelokalitet, dog huser den 2 ynglepar (1995) af den nationalt sjældne ynglefugl Hvinand (Bucephala clangula) og 3 par (1994-95) af Lille flagspætte (Dendrocopos minor). Desuden var der tidligere store rasteforekomster af Troldand (Aythya fuligula).

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK0114.00
DK0392.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SPA109
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY