Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK003X108

1.3 Site name

Gribskov

1.4 First Compilation date

1998-12

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.315556
Latitude:55.999444

2.2 Area [ha]

6133.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    Par   
BA224Caprimulgus europaeus    Par         
BA236Dryocopus martius    21  Par   
BA338Lanius collurio    67  134  Par   
BA246Lullula arborea    Par         
BA074Milvus milvus    Par   
BA094Pandion haliaetus    Par   
BA072Pernis apivorus    11  18  Par   
BA119Porzana porzana    Par   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N127.00
N154.00
N165.00
N1719.00
N1962.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Gribskov er totalt på ca. 5600 ha og er Danmarks næststørste sammenhængende skovområde. Jordbunden er generelt mager, især de centrale dele af området der eksistrerer på sandet bund, mens man i de østlige og vestlige dele kan finde mere frodig bund. Området ligger på en gammel israndslinie med randmoræner. Disse morænevolde strækker sig fra nord til syd, med søer og moser i fordybningerne imellem sig. Dette gør landskabet kuperet og meget afvekslende. Store dele af skoven er udlagt som naturskov, -ialt ca. 1000 ha, hvoraf langt størstedelen ligger indenfor habitatområdets grænser. Lokaliteten er meget varierende, med et utal af små mose eller søområder, vandløb, skov på både tør og fugtig bund, eng mm. En stor del af arealet er dækket af nåleskov, mest rødgran og ca. halvdelen udgøres af løvskov; birk, eg og især bøg.I fuglebeskyttelsesområdet indgår endvidere Møllekrogen som er den sydvestre spids af Esrum Sø samt de omkringliggende arealer med tørve-grave, græssede enge, elleskov, pilekrat og rørsump.

4.2 Quality and importance

Området er et vigtigt område for bevaring af skov- og skovlysningstilknyttede fuglearter, af særlig betydning er bestandene af Hvepsevåge (Pernis apivorus), Sortspætte (Dryocopus martius) og Rødrygget Tornskade (Lanius collurio).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK015.00
DK036.00
DK1116.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SPA108
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY