Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK003X272

1.3 Site name

Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.369722
Latitude:56.062778

2.2 Area [ha]

1886.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      1730  0.00 
3150  info      0.25  0.00 
3160  info      0.1  0.00 
3260  info      0.2  0.00 
6210  info      19  0.00     
6230  info      0.37  0.00 
6410  info      1.85  0.00     
6430  info      0.5  0.00 
7220  info      0.94  0.00 
7230  info      25.47  0.00 
9110  info      0.59  0.00 
9130  info      7.24  0.00 
9160  info      4.44  0.00 
91E0  info      17.13  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1099Lampetra fluviatilis          DD 
F1096Lampetra planeri          DD 
A1166Triturus cristatus          DD 
I1016Vertigo moulinsiana          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0689.80
N155.79
N163.57
N190.48
N230.36

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Esrum Sø er med et areal på 1730 ha. Danmarks næststørste sø og er med et volumen på 218 mio.m3, samtidig den vandrigeste. Søen er efter danske forhold dyb med en gennemsnitsdybde på 12,3 m. og en max.dybde på ca. 22m. og vandets opholdstid er opgjort til 16 år. Den overvejende morfometri viser jævnt tiltagende dybder ud til ca. 5m. hvorefter en stejl skrænt fører ned til ca. 15 m.. Her er en udstrakt profundalzone med vanddybder mellem 15-22 m., som dækker mere end 50 % af søens areal. I søen sydlig ende er en mindre vig Møllekrogen, hvor der findes mosområder og tørvegrave. Møllekrogens inderste del er udlagt til fuglebeskyttelsesområde, hvor Skarven siden 1990 har etableret koloni. Området adskiller sig i øvrigt fra andre dele af Esrum sø ved at være mindre vindeksponeret og have anderledes bundforhold. Tilløbene til søen er hovedsageligt mindre skovtilløb hvor Fønstrup Bæk i søens sydlige ende er den største. Vandtilførslen via disse er i størrelseordnen 6-10 mio.m3/år, mens indsivning fra grundvand og tilførsel af regnvand på søens overflade hver bidrageer med 10 mio.m3/år. Søen afvandes i sin nordlige ende via Esrum Å til Kattegat. Søens opland er med sine 59 km2 forholdsvis lille og består af frugtbar moræne, rig på kalk på de opdyrkede arealer på søens østside. Samt de mere sandede jorde på søen vestside med Gribskov. I oplandet er der ca. 10.000 indbyggere hvis spildevand siden 1971 er blevet tilledt søen. Der er sket en løbende reduktion i af spildevandsbelastningen, der var nede på 200 person ækvivalenter (p.e.) i 1992, modsat 3.800 (p.e.) i 1971. Den væsentligste tilførsel af næringssalte sker i dag via afstrømning fra lanbrugsarealerne og den nedbørsbetingede. Det anslås at den årlige belastning med kvælstof og fosfor er reduceret ned til henholdsvis 40 og 1,5 t./år. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

4.2 Quality and importance

Esrum Sø har en meget rig profundal macroinvertebratfauna, der gennem de sidste 65 år er velundesøgt af skiftende limnologer fra Feskvandsbiologisk Laboratorium under Københavns Universitet. Sådanne langtidsstudier er særligt værdifulde til at beskrive langsomme og komplicerede økologiske processer. Der er i verden kun få sådanne søer, hvilket gør Esrum Sø til et national og international interessant naturvidenskabeligt område. Desuden er søen genstand for intensiv rekreativ udnyttelse med sejlsport og lystfiskeri som de dominerende aktiviteter. Søen har siden sidste århundrede i mindre grad været genstand for erhvervsfiskeri.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LI01i
HJ02.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK013.00
DK0394.00
DK112.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC190
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY