Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK004Y105

1.3 Site name

Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø

1.4 First Compilation date

1998-12

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.071111
Latitude:55.783056

2.2 Area [ha]

13147.0000

2.3 Marine area [%]

80.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA056Anas clypeata    173  1255  Individ   
BA043Anser anser    1600  16650  Individ   
BA061Aythya fuligula    17460  34500  Individ   
BA067Bucephala clangula    3834  7413  Individ   
BA038Cygnus cygnus    638  1198  Individ   
BA036Cygnus olor    2723  6752  Individ   
BA103Falco peregrinus    Individ         
BA125Fulica atra    11325  25660  Individ   
BA075Haliaeetus albicilla    Par   
BA075Haliaeetus albicilla    Individ   
BA338Lanius collurio    Par         
BA070Mergus merganser    1104  2779  Individ   
BA140Pluvialis apricaria    2500  Individ         
BA132Recurvirostra avosetta    144  Par   
BA195Sterna albifrons    Par   
BA193Sterna hirundo    22  41  Par   
BA194Sterna paradisaea    98  Par   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0180.00
N031.00
N061.00
N072.00
N091.00
N101.00
N124.00
N156.00
N194.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lokaliteten består af en brakvandsfjord med omkring 30 småøer og holme. I området indgår strandengene på både øerne og fastlandet samt et par mindre skovbevoksninger. Endelig indgår flere søer langs fjordky-sten. Roskilde Fjord og Store Kattinge Sø blev 1995 udlagt som vildtreservat.

4.2 Quality and importance

Roskilde Fjord er et af Danmarks vigtigste yngleområder for vandfugle. På de cirka 30 øer og holme yngler 10-20.000 par fugle. Af disse er en række fåtallige ynglefugle i Danmark, og tre arter, Dværgterne (Sterna albifrons), Pibeand (Anas penelope) og Spidsand (Anas acuta), er opført på Rødliste ´97. Udenfor yngletiden raster og fouragerer et meget stort antal vandfugle i fjorden. Typisk er der om efteråret 37.00-60.000 fugle i fjorden. Om vinterne -afhængigt af om det er isvinter eller en - kan der træffes mellem 45.000 og 95.000 fugle. Fjorden er især karakteristisk ved, at i vintre med isdække, kan der være våger i fjordløbet, hvor tusinder af vandfugle samles.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK0113.00
DK0310.00
DK0533.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SPA105
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY