Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK005X221

1.3 Site name

Sejerø Bugt og Saltbæk Vig

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:11.323333
Latitude:55.826389

2.2 Area [ha]

43912.0000

2.3 Marine area [%]

92.2000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     4300  0.00 
1140  info      0.00 
1150  info      1598.95  0.00 
1160  info      10000  0.00 
1170  info      800  0.00 
1210  info      3.61  0.00 
1220  info      79.91  0.00 
1230  info      0.59  0.00 
1310  info      6.36  0.00 
1320  info      0.00     
1330  info      380.01  0.00 
2110  info      33.77  0.00 
2120  info      10.91  0.00 
2130  info      264.14  0.00 
2140  info      81.37  0.00 
2190  info      14.8  0.00 
2250  info      96.51  0.00 
2320  info      0.00     
3130  info      0.54  0.00 
3140  info      4.11  0.00 
3150  info      33.04  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
4030  info      0.59  0.00 
5130  info      0.00     
6120  info      9.74  0.00 
6210  info      36.33  0.00 
6230  info      118.29  0.00 
6410  info      80.47  0.00 
7140  info      0.00 
7150  info      2.79  0.00 
7220  info      439  0.00     
7230  info      215.71  0.00 
9130  info      0.1  0.00 
9160  info      5.23  0.00 
91D0  info      0.00 
91E0  info      7.52  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina          DD 
P1419Botrychium simplex          DD 
M1364Halichoerus grypus                 
P1903Liparis loeselii    60  60  Individ   
M1355Lutra lutra          DD 
M1365Phoca vitulina                 
M1351Phocoena phocoena                 
A1166Triturus cristatus          DD 
I1014Vertigo angustior          DD 
I1013Vertigo geyeri          DD 
I1016Vertigo moulinsiana          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0192.22
N030.29
N092.18
N140.91
N153.77
N160.12
N190.22
N230.28

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Sejerø Bugt udgør et lukket kystsystem, hvor borteroderet sediment fra havbunden eller forbjerge aflejres og akkumuleres andre steder i bugten. Langs kysterne findes vigtige kystmorfologiske strukturer (f.eks. Saltbæk Vig og Korevlen), hvoraf flere er fredet. Det er karakteristisk for det marine forland i Sejerø Bugten, at det primært er dannet ved lagunedannelse. Langs denne kyst findes et storslået landskab bestående af høje morænebuer, der er skabt af gletsjere, som i istidens sidste afsnit er kommet fra sydøst. Foran isranden mod vest aflejrede smeltevandet sand i form af hedesletter. Disse blev havdækkede i stenalderen, men fremtræder nu som en bred bræmme af hævet stenalderhavbunden ud mod Sejerø Bugt. Udover et stort marint område er der nogle fine ter-restriske lokaliteter som f.eks. Nekselø samt Eskebjerg Vesterlyng inden-for habitatområdet. Nekselø har et karakteristisk træk i landskabet af gamle stendiger overgroet med vilde roser, tjørn og slåen. Lokaliteten Eskebjerg Vesterlyng består af hævet stenalderhavbund, hvis sand- og grus er formet af vinden som et klit- og hedelandskab. Det sandede tørre overdrev rummer en sjælden flora, bl.a. 3 arter af Gentianáceae, E.maritimum L., P. praténsis L.,R. linoides, A. dánicus, H. maculáta L., B. lunaria, og I. salicina L.. Karakteristisk for lokaliteten er de mange gamle enebær - især fritstående buske med særprægede former skabt af blæsten. Desuden indgår et inddæmmet område Saltbæk Vig, der i dag har en af landets fineste strandenge. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

4.2 Quality and importance

Store dele af Sejerø Bugt indgår i et Større Nationalt Naturområde, og størsteparten af bugten er, især på grund af den store betydning for overvintrende vandfugle, udpeget som både Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområde. Hele bugten er tillige et vigtigt opvækstområde for fladfisk, og derfor udlagt som fiskeribeskyttelsesområde med restriktioner lagt på trawlfiskeri. Dertil kommer stenrevenes betydning bl.a som sildegydningsområder. Ved lokaliteten Eskebjerg Vesterlyng findes Sjællands største hedestrækning med spredt enebevoksning. Nekselø og de udyrkede næs og klinter er levesteder for et særpræget og artsrigt plante- og insektliv, som har sit nærmeste tilhørsforhold til arter, der findes i Central- og Østeuropa. På Nekselø er desuden en meget værdifuld bestand af padder. Ved lagunen Saltbæk Vig og på lokaliteten Sanddobberne findes et varieret planteliv med flere sjældne arter og samfund. På engene ved Saltbæk Vig vokser mange sjældne planter, bl.a. O. mório L., G. conópsea, L. loeselii (L)., S. valerándi L., C. botryodes og B. simplex. Derudover er området en meget værdifuld fuglelokalitet og har stor betydning som rastelokalitet, bl.a. for arterne Cygnus cygnus, Anas penelope, Anas crecca crecca og Anser anser anser. Samlet er habitatområdet Sejerø Bugt og Saltbæk Vig enestående og af meget stor fællesskabsbetydning med mange naturtyper, hvoraf eksempelvis de prioriterede naturtyper Kystklitter med Juniperus spp. og Kystlaguner er repræsenteret på nogle af østdanmarks fineste lokaliteter. Ligeledes er der flere arter der er optaget på habitatdirektivets bilag 2, hvilket gør at habitatområde er af overordentlig stor vigtighed i.f.t. bevaring af den biologiske mangfoldighed i Danmark.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08i
LF02.02i
LI01i
HJ02.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK014.00
DK038.00
DK051.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC135
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY