Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK005X228

1.3 Site name

Sø Torup Sø og Ulse Sø

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:11.987778
Latitude:55.298333

2.2 Area [ha]

118.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      140.3  0.00 
3150  info      0.00     
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N010.00
N0696.66
N152.66
N160.68

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Sø Torup Sø ligger i samme bakkelandskab som Ulse Sø og er også omgivet af landbrugsarealer. Det er en relativt stor sø med et areal på 69 ha., max. dybde på 23 m og en middeldybde på 10 m. Sigtdybde er under 1m og opholdstiden anslås til c. 15 år. En smal træbræmme fulgt af en bred rørsump omgiver søen. Bredvegetationen domineres af Tagrør (Phragmites australis), og undervandsvegetationen domineres af rankegrøde arter (vandaks med flere). Undervandsvegetationen gik for få år tilbage ud til en dybde af 4 m og bestod typisk af Kredsbladet Vandranunkel (Batrachium circinatum), Vandkrans (Zannichella palustris) og Hjertebladet Vandaks (Potamogeton perfoliatus), der alle er typisk forekommende i naturligt eutrofe søer (Potamogeton-søer). Søen har de sidste få år haft en stigende fosforkoncentration i vandfase og dermed faldende sigtdybde. Efter amtet`s vurdering er ændringen ikke forårsaget af øget næringsstofbelastning, men en tilbagevendende svingning i søernes dynamik. Søen er af amtet målsat som naturvidenskabeligt interesseområde, på basis af forekomsten af Heltling (Coregonus albula ), bredvegetationen og forekomsten af en blågrønalge (Oscillatoria rubescens). Denne blågrønalge, der også er tilstede i Ulse Sø, kan med års mellemrum foretage en masseopblomstring og farve søens vand mørkerødt. Ulse Sø. Maxdybden er 20,5 m med en gennemsnitsdybde på 8,8 m og et areal på 49 ha. Sigtdybden er over 2 m. Søen er omgivet af landbrugsarealer, men en rørskov langs søbredden fungerer som et rodzoneanlæg og beskytter dermed søen i nogen grad mod næringsstoftilførsel. Der findes flere forskellige slags vandaks: Glinsende Vandaks (Potamogeton lucens), Kruset Vandaks (Potamogeton crispus) og Børstebladet Vandaks (Potamogeton pectinatus). Frøbid (Hydrocharis morsusranae) findes på mindst 1 ha. Derudover ses Chara-alger (og Nitella), der hovedsageligt forekommer i kalkrige oligo-mesotrofe søer. Søen er en kildesø, hvilket vil sige, at den ikke modtager vand af betydning fra noget tilløb, men kun fra grund- og regnvand. Sigtdybden holder sig konstant over årene, hvilket tyder på, at der ikke sker nogen nævneværdig belastning med næringssalte. Der udledes dog spildevand fra en septiktank til søen. Ulse Sø og Sø Torup Sø er uden tvivl opstået i dødishuller, og deres placering i et morænelandskab styrker deres status som naturligt forekommende eutrofe søer.

4.2 Quality and importance

Ulse Sø er et fint eksempel på en naturligt eutrof sø med Kransnålalger. Sø Torup Sø er et udmærket eksempel på en naturlig eutrof sø. Hvis søen kan bringes tilbage til en mere stabil tilstand, vil den have samme status som Ulse Sø.

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK0399.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC142
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY