Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK006B370

1.3 Site name

Maribosøerne

1.4 First Compilation date

1997-06

1.5 Update date

2018-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:sdfmand@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Date site proposed as SCI:1995-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:11.550991
Latitude:54.739994

2.2 Area [ha]

2981.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA056Anas clypeata    1060  2525  Individ   
BA051Anas strepera    447  1488  Individ   
BA043Anser anser    8100  13800  Individ   
BA059Aythya ferina    7045  18550  Individ   
BA061Aythya fuligula    10835  27950  Individ   
BA021Botaurus stellaris    50  Par   
BA081Circus aeruginosus    29  31  Par   
BA125Fulica atra    14200  26400  Individ   
BA127Grus grus    Par   
BA075Haliaeetus albicilla    20  Individ   
BA075Haliaeetus albicilla    20  Individ   
BA068Mergus albellus    455  757  Individ   
BA072Pernis apivorus          DD 
BA193Sterna hirundo    30  58  Par   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N010.00
N0628.94
N1546.28
N1623.05
N231.73

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

På landbrugsarealerne omkring søerne findes kun få levende hegn. Udpegningsområdet ligger i småkuperet morænelandskab. Området består af de tre lavvandede søer Søndersø, Hejrede Sø og Røgbølle Sø med omgivelser. Søerne omgives af rørsumpe, kreaturgræssede enge, samt skov. Søndersø og Hejrede Sø er næringsbelastede, kun Røgbølle Sø har god vandkvalitet med udbredt bundvegetation. Søerne med omgivelser er fredede. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

4.2 Quality and importance

H:Maribosøerne er beliggende i et småbakket morænelandskab (indtil 20 meters højde) med gode og lerede jorder. Maribosøerne er det største ferskvandsområde på Lolland omgivet af større løvskove, moser, enge samt større landbrugsarealer. Morænesøerne har stærkt bugtede kystlinier, fremspringende næs og talrige øer, der danner et landskab, der er helt forskelligt fra det omgivende flade landbrugsland. Søerne er Østdanmarks vigtigste indlandsfuglelokalitet, er af international betydning for flere vandfuglearter og huser regelmæssigt mere end 20.000 vandfugle. Skovene er domineret af bøg med indslag af eg og med forekomst af en række mere ualmindelige danske løvtræsarter som lind og avnbøg. Efter danske forhold udgør sumpskov en forholdsvis stor andel af skovarealet. Desuden rummer skovene en række værdifulde plante- og insektsamfund. EF: Maribosøerne er af stor ornotologisk betydning på grund af store ynglebestande af Rørdrum (Botaurus stellaris), Havørn (Haliaetus albicilla) og Fjordterne (Sterna hirundo). Maribosøerne er desuden af international betydning for flere vandfuglearter og huser regelmæssigt mere end 20.000 vandfugle.

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK0132.00
DK0338.00
DK0533.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC156
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY