Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK006X081

1.3 Site name

Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde

1.4 First Compilation date

1998-12

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:11.705833
Latitude:55.127222

2.2 Area [ha]

18862.0000

2.3 Marine area [%]

62.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    1035  2070  Individ   
BA056Anas clypeata    171  355  Individ   
BA043Anser anser    3825  9725  Individ   
BA039Anser fabalis    19  1180  Individ   
BA091Aquila chrysaetos    Individ         
BA061Aythya fuligula    8450  20475  Individ   
BA045Branta leucopsis    4100  12300  Individ   
BA081Circus aeruginosus    Par         
BA082Circus cyaneus          DD       
BA038Cygnus cygnus    375  2938  Individ   
BA036Cygnus olor    3786  7300  Individ   
BA103Falco peregrinus    Individ         
BA125Fulica atra    20350  42900  Individ   
BA075Haliaeetus albicilla    22  Individ   
BA075Haliaeetus albicilla    Par   
BA338Lanius collurio    Par   
BA068Mergus albellus    159  621  Individ   
BA070Mergus merganser    2610  Individ         
BA069Mergus serrator    1740  Individ         
BA072Pernis apivorus    Par         
BA140Pluvialis apricaria          DD       
BA132Recurvirostra avosetta    35  159  Par   
BA195Sterna albifrons    Par   
BA193Sterna hirundo    25  Par   
BA194Sterna paradisaea    89  Par   
BA191Sterna sandvicensis    Par         
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0162.00
N0217.00
N032.00
N121.00
N1515.00
N161.00
N171.00
N191.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området består af 3 lavvandede fjorde, de tilstødende kystnære dele samt en del af Karrebæksminde Bugt. Karrebæk Fjord og Dybsø Fjord udgøre et fjordsystem afskærmet mod Karrebæksminde Bugt af øerne Enø og Dybsø. Kun gennem kanalen, Karrebæksminde Havn og det dybe strømløb, Dybsø Havn, samt gennem et smalt sund mellem de to øer har de lavvandede og til dels rørskovsbræmmede inderfarvande åben forbindelse til havet. Karrebæk Fjord er en lavvandet fjord med flere grunde og småøer. Kun få steder er dybden større end et par meter. Fjorden er gennemskåret af en dybere sejlrende fra Næstved Kanal til Enø, samt andre ikke så dybde render. Susåen udmunder i bunden af fjorden. Dybsø er en særdeles lavvandet fjord med mange grunde, der er mere eller mindre tørlagt ved lavvande. Dybden er i hele fjorden mindre end 2 m. I området ligger den meget bevaringsværdig dybsø som er en så godt som ubeboet ø. Avnø Fjord er en lang, lavvandet og beskyttet fjord med en dybere (ned til 7 meter) central del. Fjorden afskæres af halvøen Knudshoved som strækker sig 14 km ud i Smålandshavet. Halvøen repræsenterer en randmoræne afsat af Storebæltgletsjeren i istidens sidste fase. De yderste dele af morænen har tidligere raget op af havet som øer, men de er nu med drag forbundet med de øvrige øer og Sjælland, så en sammenhængende halvø er dannet. Halvøen Avnø strækker sig ud i Avnø Fjord. Her findes en militær flyvestation. (Hentet fra habitatområde #148).I fuglebeskyttelsesområdet indgår desuden yderligere tilgrænsende kyst-områder og øen Gavnø. Disse områder rummer agerland, strandenge og strandsumpe samt skovene på Gavnø og Appenæs, Vejlø Skov, Jarskov og Knudsskov.

4.2 Quality and importance

Området er en fuglelokalitet af stor værdi. Her forekommer væsentlige ynglepopulationer af flere bilag I arter og ikke mindst rummer det i vinterhalvåret meget betydelige populationer af rastende vandfugle (regelmæssigt over 20.000 individer). Området er af særlig betydning for Knopsvane (Cygnus olor). området er endvidere et vigtigt overvintringsområde for flere arter af rovfugle særlig Havørn (Haliëtus albicilla).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK019.00
DK028.00
DK035.00
DK055.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SPA81
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY