Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK006X083

1.3 Site name

Kyststrækningen v. Hyllekrog-Rødsand

1.4 First Compilation date

1998-12

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:11.688056
Latitude:54.652500

2.2 Area [ha]

32957.0000

2.3 Marine area [%]

89.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA043Anser anser    4000  Individ         
BA039Anser fabalis    90  898  Individ   
BA222Asio flammeus    Par   
BA061Aythya fuligula    22000  Individ         
BA021Botaurus stellaris    Par   
BA675Branta bernicla bernicla    238  1800  Individ   
BA067Bucephala clangula    120  4491  Individ   
BA081Circus aeruginosus    Par   
BA038Cygnus cygnus    200  680  Individ   
BA036Cygnus olor    2350  16200  Individ   
BA125Fulica atra    600  8716  Individ   
BA075Haliaeetus albicilla    Par   
BA075Haliaeetus albicilla    17  Individ   
BA338Lanius collurio    Par         
BA068Mergus albellus    1300  Individ   
BA069Mergus serrator    1060  Individ         
BA074Milvus milvus    Individ         
BA017Phalacrocorax carbo    251  6500  Individ   
BA119Porzana porzana    Par   
BA132Recurvirostra avosetta    71  Par   
BA195Sterna albifrons    Par   
BA193Sterna hirundo    Par   
BA194Sterna paradisaea    10  82  Par   
BA191Sterna sandvicensis    70  Par   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0189.00
N032.00
N121.00
N156.00
N162.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området består af en stor lavvandet lagune, der er delvis afskåret fra Femer Bælt af sandbanker. Indenfor lagunen findes der flere holme og sandbanker, som tørlægges ved lavvande, ligesom der langs kysten indgår store strandengsområder.

4.2 Quality and importance

Området er en fuglelokalitet af meget stor værdi. Det rummer ynglebestande af en række bilag I arter, bl. a. en stor population af Havterne (Sterna paradisaea). Endvidere er om rådet vigtigt for rastende rovfugle i trækperioderne forår og efterår samt i et vist omfang om vinteren. Områdets allerstørste værdi er dog som rasteområde for meget store koncentrationer af vandfugle særlig Knopsvane (Cygnus olor), Troldand (Aythya fuligula) og Toppet Skallesluger (Mergus serrator). Området rummer i vinterhalvåret formentlig hvert år mere end 20.000 vandfugle.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK014.00
DK034.00
DK0524.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SPA83
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY