Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

DK006X090

1.3 Site name

Klinteskoven

1.4 First Compilation date

1997-10

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Date site proposed as SCI:1995-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.536389
Latitude:54.982222

2.2 Area [ha]

1000.0000

2.3 Marine area [%]

0.1000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1210  info      0.00     
1230  info      30.56  0.00 
3140  info      1.4  0.00 
3150  info      0.00 
5130  info      6.33  0.00 
6120  info      8.66  0.00 
6210  info      113.69  0.00 
6230  info      2.91  0.00 
7140  info      0.87  0.00 
7220  info      2.88  0.00 
7230  info      0.73  0.00 
9110  info      31.64  0.00 
9130  info      211.71  0.00 
9150  info      151.12  0.00 
9160  info      3.1  0.00 
91E0  info      8.57  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus          DD 
BA098Falco columbarius    Individ         
BA103Falco peregrinus    Individ   
BA103Falco peregrinus    Par   
BA338Lanius collurio    10  15  Par   
BA074Milvus milvus    Individ         
BA072Pernis apivorus    Par   
BA307Sylvia nisoria    Par   
A1166Triturus cristatus          DD 
I1014Vertigo angustior                 
I1016Vertigo moulinsiana          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N010.06
N1524.35
N1649.70
N1925.90

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Klinteskoven er primært domineret af store løvskovsområder omgivet af overdrev og landbrugsland. Området er i høj grad karakteriseret af den store kalkklint, som rejser sig 100 meter over havet. Fuglebeskyttelsesområdet er et vældigt bakkeland, Høje Møn, der brat afgrænses mod Østersøen af den ca. 7 km lange og 100 meter høje Møns Klint. Møn hviler ligesom det øvrige Danmark på et lag kridt, der er aflejret i det hav, som dækkede Danmartk i kridttiden for 75 millioner år siden. Som følge af bevægelser i jordskorpen i de følgende årmillioner blev kridtlagene hævet op til havoverfladen. Den dominerende vegetation er bøgehøjskov, men meget værdifulde områder med græsningsskov, overdrev på kalkbund med spredt opvækst af Ene, roser, Slåen og tjørn, samt kærområder og småsøer indgår også. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as priority.

4.2 Quality and importance

H: EF-habitatområdet Klinteskoven er det vigtigste bøgeskovsområde på kalkrig bund og et af de vigtigste overdrevsarealer på kalkrig bund i Danmark. Området huser mange nationalt rødlistede arter, og området må generelt siges at være af meget stor fælleskabsbetydning. Området er generelt velbevaret, og der er igangsat en del plejeaktiviteter og naturgenopretningstiltag af hensyn til de vigtige botaniske værdier. Betydelige områder er desuden friholdt fra traditionel skovdrift og derfor udlagt til urørt skov, plukhugstskov og græsningsskov. Området er af meget stor betydning bl.a. p.g.a. den forholdsvis store isolation for en række arter. For en lang række rød-listede arter gælder, at de har deres eneste forekomst i Danmark i Klinteskoven og de tilstødende overdrevsarealer. Samlet set er dette EF-habitatområde således fuldstændigt enestående i forhold til bevaringen af den biologiske mangfoldighed i Danmark. EF: I betragtning af de små bestande kan området kun siges af have mindre betydning for bevarelsen af Hvepsevåge (Pernis apivorus) og Høgesanger (Sylvia nisoria). Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) har en ganske god og formentlig ret stabil bestand i området.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08i
HJ02.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK0192.00
DK0317.00
DK1129.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC150
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY