Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK006X234

1.3 Site name

Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:11.704722
Latitude:55.127500

2.2 Area [ha]

16905.0000

2.3 Marine area [%]

85.2000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     2000  0.00 
1140  info      12  0.00 
1150  info      42.36  0.00 
1160  info      3700  0.00 
1170  info      4700  0.00 
1210  info      169  0.00     
1220  info      7.82  0.00 
1230  info      3.33  0.00 
1310  info      17.66  0.00 
1330  info      692.88  0.00 
2110  info      21.55  0.00 
2120  info      0.00 
2130  info      69.81  0.00 
2190  info      19.43  0.00 
3130  info      0.01  0.00 
3140  info      0.29  0.00 
3150  info      0.28  0.00 
6120  info      4.78  0.00 
6210  info      33.32  0.00 
6230  info      59.76  0.00 
6410  info      23.1  0.00 
6430  info      0.5  0.00 
7140  info      0.00     
7230  info      11.77  0.00 
9110  info      169  0.00     
9130  info      24.34  0.00 
9160  info      2.96  0.00 
91E0  info      1.98  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    500  1000  Individ   
M1365Phoca vitulina    74  74  Individ   
M1351Phocoena phocoena                 
A1166Triturus cristatus          DD 
I1014Vertigo angustior          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0185.20
N032.60
N090.37
N100.16
N159.68
N160.83
N190.05
N200.10
N231.00

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Habitatområdet består af 3 lavvandede fjorde, de tilstødende kystnære dele samt en del af Karrebæksminde Bugt. Karrebæk Fjord og Dybsø Fjord udgøre et fjordsystem afskærmet mod Karrebæksminde Bugt af øerne Enø og Dybsø. Kun gennem kanalen, Karrebæksminde Havn og det dybe strømløb, Dybsø Havn, samt gennem et smalt sund mellem de to øer har de lavvandede og til dels rørskovsbræmmede inderfarvande åben forbindelse til havet. Karrebæk Fjord er en lavvandet fjord med flere grunde og småøer. Kun få steder er dybden større end et par meter. Fjorden er gennemskåret af en dybere sejlrende fra Næstved Kanal til Enø, samt andre ikke så dybde render. Susåen udmunder i bunden af fjorden. Dybsø er en særdeles lavvandet fjord med mange grunde, der er mere eller mindre tørlagt ved lavvande. Dybden er i hele fjorden mindre end 2 m. I området ligger den meget bevaringsværdig dybsø som er en så godt som ubeboet ø. Avnø Fjord er en lang, lavvandet og beskyttet fjord med en dybere (ned til 7 meter) central del. Fjorden afskæres af halvøen Knudshoved som strækker sig 14 km ud i Smålandshavet. Halvøen repræsenterer en rand-moræne afsat af Storebæltgletsjeren i istidens sidste fase. De yderste dele af morænen har tidligere raget op af havet som øer, men de er nu med drag forbundet med de øvrige øer og Sjælland, så en sammenhængende halvø er dannet. Halvøen Avnø strækker sig ud i Avnø Fjord. Her findes en militær flyvestation. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

4.2 Quality and importance

Habitatområdet er med sine fjordsystemer og kystnære dele af største betydning som yngle- og rasteområde for mange arter af fugle. Relativt store bestande af almindelige kystfugle samt en række sjældne svømmeænder yngler i området. På lokaliteten yngler bl.a. den rødlistede dværgterne Sterna albifrons og spidsand Anas acuta. De lavvandede vandområder er rasteplads for et stort antal svaner, andefugle og blishøns især i vinterhalvåret. Unge knopsvaner, der endnu ikke yngler, raster i området hele året. Området indeholder meget fine strandenge af stor botanisk værdi. Desuden findes en stor bestand af klokkefrø Bombina bombina indenfor habi-tatområdet. Samlet er habitatområdet af stor fællsskabsbetydning og af stor vigtighed i.f.t. bevaring af den biologiske mangfoldighed i Danmark.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08i
LA08i
LJ02.07i
LK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK0110.00
DK036.00
DK058.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC148
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY