Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK006X238

1.3 Site name

Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor, Hyllekrog-Rødsand

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:11.530833
Latitude:54.917500

2.2 Area [ha]

77848.0000

2.3 Marine area [%]

89.2000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     31000  0.00 
1140  info      60  0.00 
1150  info      21.5  0.00 
1160  info      10900  0.00 
1170  info      17000  0.00 
1210  info      1.76  0.00 
1220  info      15.81  0.00 
1230  info      0.19  0.00 
1310  info      10.12  0.00 
1330  info      1031.16  0.00 
2110  info      9.75  0.00 
2120  info      6.36  0.00 
2130  info      83.31  0.00 
2190  info      19.59  0.00 
3140  info      0.06  0.00 
3150  info      5.37  0.00 
3160  info      4.98  0.00 
6210  info      41.41  0.00 
6230  info      36.87  0.00 
6410  info      123.98  0.00 
6430  info      0.5  0.00 
7220  info      778  0.00     
7230  info      130.31  0.00 
9110  info      4.6  0.00 
9130  info      253.61  0.00 
9150  info      0.66  0.00 
9160  info      32.02  0.00 
91E0  info      23.32  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus          DD 
M1364Halichoerus grypus    15  Individ   
M1318Myotis dasycneme          DD 
I1084Osmoderma eremita          DD 
M1365Phoca vitulina    167  167  Individ   
M1351Phocoena phocoena                 
A1166Triturus cristatus          DD 
I1014Vertigo angustior          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0189.18
N031.21
N040.01
N070.10
N090.07
N100.06
N140.24
N157.76
N160.91
N190.04
N200.29
N230.13

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Habitatområdet består af et marint område nord for Lolland-Falster, Sundet imellem disse samt et marintområde syd for. Smålandsfarvandet nord for Lolland er et stort, lavvandet brakvandsområde med spredte rev, småøer, holme og grunde. Dybden ligger for størstedelen af området mellem 0 og 4 meter. Tre render gennemskærer disse lavvandede flader Ståldybet, Tårs Vig og Guldborgsund. På øerne findes flere strandenge. Bjergsted Bakker med strandenge ned mod havet er fredet (372 ha).Guldborgsund er et typisk gennemstrømningsfarvand, der adskiller Lolland og Flaster. Den nordlige del er forholdsvis åben og eksponeret, mens den centrale del er meget smal og beskyttet. Den sydlige del bliver noget bredere og bliver til sidst en del af Rødsand-området. Flere strandenge findes ned mod sundet samt en skovomkranset mosestrækning. Hyllekrog-Rødsand er en stor lavvandet vig, der er delvis afskåret fra Femer Bælt af sandbanker. Sandbankerne tørlægges ved lavvande. Langs kysten af Lolland findes store strandengsområder. Strandengsområderne ved Bredningen er fredet (99 ha). Dette gælder: Skejten ved Fuglsang, og øerne Kalvø, Kejlsø, Hasselø og Lilleø. Desuden er strandengsarealer ved Saksfjed Inddæmning fredet. Størstedelen af selve inddæmningen er opdyrket. Langs Saksfjed inddæmnings lange lige kystlinie strækker Østersødiget sig, og ved Brunddragene ligger indtil 5 m høje klitter. Bag diget ligger en række klitsøer.Derudover indgår Bøtø Nor på den sydlige spids af Falster. Området er et stort afvandet vådområde med en enkelt sø. 173 ha er fredet. Langs kysten er anlagt klitplantager, som indgår i habitatområdet. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

4.2 Quality and importance

Indenfor habitatområdet findes lokaliteten Rødsand. Dette område er et meget fint uberørt område og et vigtig yngle område for spættet sæl. Derudover har områdets strandenge og de tilstødende marine områder endvidere national og international betydning for fuglelivet, idet de fungerer som overvintrings- raste- og ynglesteder. Klitterne i Danmark og derfor også ved Saksfjed inddæmning og Hyllekrog er af stor betydning, da naturtypen klit er af de mest naturprægede i landet. Samlet er habitatområdet Smålandsfarvandet nord for Lolland enestående og af meget stor fællesskabsbetydning med mange naturtyper, heraf flere prioriterede naturtyper, hvor den prioriterede naturtype Stabile kystklitter med urtevegetation findes på en af Lollands vigtigste botaniske lokaliteter. Ligeledes er der 3 arter der er optaget på habitatdirektivets bilag 2, hvilket gør at habitatområdet er af stor vigtighed i.f.t. bevaring af den biologiske mangfoldighed i Danmark.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08i
LA08i
LI01i
HJ02.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK012.00
DK032.00
DK0520.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC152
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY