Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

DK007X080

1.3 Site name

Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.978889
Latitude:55.110278

2.2 Area [ha]

6084.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3130  info      0.2  0.00 
3140  info      0.05  0.00 
3150  info      0.07  0.00 
3160  info      0.01  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
4030  info      17.89  0.00 
5130  info      1.96  0.00 
6210  info      0.1  0.00 
6230  info      26.58  0.00 
6410  info      56.22  0.00 
7140  info      28.55  0.00 
7210  info      31.3  0.00 
7220  info      0.19  0.00 
7230  info      7.71  0.00 
8220  info      22.06  0.00 
8230  info      0.00     
9110  info      334.3  0.00 
9130  info      3.44  0.00 
9160  info      66.34  0.00 
9170  info      75.09  0.00 
9190  info      52.88  0.00 
91D0  info      17.53  0.00 
91E0  info      76.62  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus    Par   
BA021Botaurus stellaris    Par         
BA224Caprimulgus europaeus    Par         
BA081Circus aeruginosus    10  10  Par   
BA082Circus cyaneus    Individ         
BA122Crex crex    Par   
BA236Dryocopus martius    Par   
I1081Dytiscus latissimus          DD 
I1082Graphoderus bilineatus          DD 
BA127Grus grus    12  Par   
BA075Haliaeetus albicilla    Individ         
BA338Lanius collurio    15  25  Par   
BA074Milvus milvus    Par   
BA074Milvus milvus    Individ         
M1323Myotis bechsteinii          DD 
M1318Myotis dasycneme    20  Individ   
BA094Pandion haliaetus          DD       
BA072Pernis apivorus    Par   
BA119Porzana porzana    Par   
A1166Triturus cristatus          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N072.38
N1510.49
N165.71
N192.57
N2078.84

Total Habitat Cover

99.98999999999998

Other Site Characteristics

Området, der ligger i hjertet af Bornholm, er forholdsvis stort og sammenhængende og udgør et af landets største skovkomplexer. Det består af flere forskellige skove: Almindingen, Indlægget, Vestre Indlæg, Åker-, Pedersker-, Øster- og Vestermarie-, Povlsker- og Bodilskerplantager og Paradisbakkerne. Området var tidligere dækket af lyng og krat og kaldtes højlyngen. Sidenhen i starten af 1800-tallet blev området plantet til med nål. Lokaliteten er nu dækket af nåleskov (ca. 60%), mest rødgran, og løv (ca. 40%). Bundlaget består af grundfjeld af granit, ofte overlejret med et tyndt morænelag, men også ofte blottet i klippeflader. I den vestlige del dækkes klippebunden ofte kun af tynde gruslag, mens den østlige del er mere leret og stedvis fugtig-våd. Dele af området, bla. Paradisbakkerne gennemkrydses af karakteristiske sprækkedale, med lodrette klippevægge og en lav frodig vegetation i bunden. Sprækkedalene er opstået ved isens og smeltevandets eroderende virkning. Almindingens østlige del står på temmeligt højtliggende, men kun lidt kuperet terræn, mens den vestlige del står på meget kupeeret terræn, med sprækker. Området indeholder mange moser og søer. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

4.2 Quality and importance

H: Habitatområdet er af største betydning, både nationalt og europæisk. Dette skyldes både de mange naturtyper og arter, men også det store antal rødlistede arter. Derudover indeholder Almindingen naturelementer, der er meget usædvanlige for den danske natur, der er her bla. tale om sprækkedalene og partierne med blottet klippe mm. EF: EF-fuglebeskyttelsesområdet indeholder meget diverse skovpartier samt mose-, hede- og engarealer. Det varierende landskab er ynglested for store bestande af mere almindelige skovfugle som Skovsneppe (Scolopax rusticola) men også usædvanligt mange fuglearter, der ellers er sjældne i Danmark yngler her. Det er derfor også ornitologisk set et område af største betydning. Ølene er fredet som vildtreservat i 1942 med forbud mod jagt og adgangsforbud hele året. Desuden er Ekkodalen, Vallensgård og Kærgård moser og dele af Paradisbakkerne fredet.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HJ02.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK016.00
DK035.00
DK052.00
DK113.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC162
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY