Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK008X076

1.3 Site name

Æbelø og kysten ved Nærå

1.4 First Compilation date

1998-12

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:10.144167
Latitude:55.593056

2.2 Area [ha]

13107.0000

2.3 Marine area [%]

72.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA222Asio flammeus    Par   
BA674Branta bernicla hrota    63  165  Individ   
BA045Branta leucopsis    114  Individ         
BA081Circus aeruginosus    Par   
BA082Circus cyaneus    Individ         
BA038Cygnus cygnus    300  1519  Individ   
BA036Cygnus olor    2000  Individ         
BA075Haliaeetus albicilla    Par   
BA066Melanitta fusca    2000  Individ         
BA017Phalacrocorax carbo    2114  Par         
BA151Philomachus pugnax    Par         
BA140Pluvialis apricaria    1490  Individ         
BA132Recurvirostra avosetta    13  Par   
BA063Somateria mollissima    20000  Individ         
BA195Sterna albifrons    Par   
BA194Sterna paradisaea    218  Par   
BA191Sterna sandvicensis    Par   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0172.00
N023.00
N031.00
N101.00
N1521.00
N192.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området består dels af kystnære landarealer langs ca. 20 km. af den fynske nordkyst og dels af et stort lavvandet havområde med øer og rev. Den største ø, Æbelø, som er bakket og rummer gammel løvskov, afgrænses mod havet nordøstligt af stejle skrænter og klinter, mens der sydvestligt forekommer strandeng og -overdrev. Æbelø er forbundet med den sydligere beliggende Æbelø Holm ved et 2 km langt rev, Brådet. Fra Æbelø Holm fører en ebbevej til halvøen Lindø på den fynske nordkyst. Nordkysten består hovedsageligt af tilgroningsfladkyst med strandenge og moseområder. Den østligste del af kyststrækningen rummer det lavvandede område Nærå Strand, der mod nord adskilles fra Kattegat af halvøen Nør-reby Hals og mod øst grænser op mod Agernæs-halvøen, der rummer strandeng, strandoverdrev og klitpartier. Æbelø er privatejet (Åge W. Jensen Fonde), og udlagt til reservat med fri adgang for offentligheden.

4.2 Quality and importance

Havområdet med tilstødende landarealer er et vigtigt raste- og overvintringsområde for svømme- og vadefugle. Lokalitetens småøer rummer desuden ynglebestande af en række bilag I-arter, bl.a. en stor koloni af Havterne (Sterna paradisaea)og en meget stor bestand af ederfugl (Somateria mollisima).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK010.00
DK0218.00
DK034.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SPA76
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY