Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK008X184

1.3 Site name

Æbelø, havet syd for og Nærå

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:10.144167
Latitude:55.593333

2.2 Area [ha]

11283.0000

2.3 Marine area [%]

86.9000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     4000  0.00 
1140  info      500  0.00 
1150  info      500  0.00 
1160  info      450  0.00 
1170  info      400  0.00 
1210  info      4.09  0.00 
1220  info      5.38  0.00 
1230  info      3.9  0.00 
1310  info      0.1  0.00 
1330  info      230.16  0.00 
2110  info      4.69  0.00 
2120  info      0.8  0.00 
2130  info      34.92  0.00 
2140  info      0.1  0.00 
3140  info      0.07  0.00 
3150  info      3.27  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
6210  info      9.61  0.00 
6230  info      0.17  0.00 
6430  info      0.5  0.00 
7220  info      0.15  0.00 
7230  info      3.07  0.00 
9110  info      3.78  0.00 
9130  info      58.01  0.00 
9160  info      9.03  0.00 
91E0  info      26.3  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1365Phoca vitulina          DD 
M1351Phocoena phocoena          DD 
A1166Triturus cristatus          DD 
I1016Vertigo moulinsiana          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0186.88
N030.64
N080.31
N090.27
N141.08
N158.69
N160.57
N191.51
N230.06

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Området består dels af kystnære landarealer langs ca. 20 km. af den fynske nordkyst og dels af et stort lavvandet havområde med øer og rev. Den største ø, Æbelø, som er bakket og rummer gammel løvskov, afgrænses mod havet nordøstligt af stejle skrænter og klinter, mens der sydvestligt forekommer strandeng og -overdrev. Æbelø er forbundet med den sydligere beliggende Æbelø Holm ved et 2 km langt rev, Brådet. Fra Æbelø Holm fører en ebbevej til halvøen Lindø på den fynske nordkyst. Nordkysten består hovedsageligt af tilgroningsfladkyst med strandenge og moseområder. Den østligste del af kyststrækningen rummer det lavvandede område Nærå Strand, der mod nord adskilles fra Kattegat af halvøen Nørreby Hals og mod øst grænser op mod Agernæs-halvøen, der rummer strandeng, strandoverdrev og klitpartier. Sydvest for Nærå Strand indgår den delvist fredede Lisbjerg Mose, hvor der forekommer ekstremrigkær. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

4.2 Quality and importance

I området forekommer flere strandengslokaliteter af meget stor botanisk betydning. Desuden indgår et strandengs-, -overdrevs- og klitområde, Flyvesandet, af største botaniske betydning. I området forekommer ved Lisbjerg Mose tilmed et af Danmarks 125 (og Fyns 7) vigtigste og mest bevaringsværdige ekstremrigkær. Desuden forekommer der et marinbiologisk interessant stenrev ved Æbelø Nord, og hele det lavvandede havområde anses at være natur- og miljømæssigt særligt værdifuldt. Havområdet med tilstødende landarealer er et vigtigt raste- og overvintringsområde for svømme- og vadefugle og lokalitetens småøer rummer en meget stor ynglende ederfuglebestand (Somateria mollisima).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08i
LF02.02i
LI01i
HJ02.07i
LK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK010.00
DK034.00
DK0521.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC92
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY