Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK008X201

1.3 Site name

Sydfynske Øhav

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:10.527778
Latitude:54.868333

2.2 Area [ha]

44986.0000

2.3 Marine area [%]

82.5000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     14000  0.00 
1140  info      0.00 
1150  info      11.1  0.00 
1160  info      17000  0.00 
1170  info      2200  0.00 
1210  info      19.53  0.00 
1220  info      58.31  0.00 
1230  info      13.82  0.00 
1310  info      12.26  0.00 
1330  info      786.53  0.00 
2110  info      3.22  0.00 
2120  info      4.54  0.00 
2130  info      36.9  0.00 
3140  info      111.1  0.00 
3150  info      3.95  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
6120  info      3.13  0.00 
6210  info      76.84  0.00 
6230  info      25.2  0.00 
6410  info      0.00 
6430  info      0.5  0.00 
7210  info      15.79  0.00 
7220  info      0.53  0.00 
7230  info      68.61  0.00 
9130  info      30.78  0.00 
9160  info      13.16  0.00 
91D0  info      17  0.00 
91E0  info      15.65  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    214  214  Individ   
M1351Phocoena phocoena                 
A1166Triturus cristatus          DD 
I1014Vertigo angustior          DD 
I1016Vertigo moulinsiana          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0182.51
N031.29
N060.18
N090.20
N100.45
N140.93
N1513.87
N160.30
N190.24
N210.02
N230.02

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Det sydfynske Øhav afgrænses af de tre store øer; Ærø, Langeland og Tåsinge og er et lavvandet brakvandsområde med mange småøer, holme, rev og banker. For ca. 3000 år siden sænkedes landet her så meget, at havet overskyllede området. De mange øer og holme er således det druknede bakkelandskabs højdedrag. Øhavets kyster er derfor relativt unge, men al-ligevel optræder der mange modne kystformer. På Tåsinge forekommer fredede strandenge og rørsumpe ved Monnet og Vejlen. På Langelands sydvestvendte kyst indgår et fredet klintområde, Ristinge Klint, samt en strandsø omgivet af rørsumpe og enge. Ved Langelands sydspids finder man også stejle kystklinter og desuden gærdselsskove og en strandsø omgivet af mose og strandeng. På Ærøs sydkyst indgår et fredet område ved de op til 30 meter høje Voderup Klinter og på nordkysten krumoddesystemer og inddæmmede nor, der nu fungerer som græsningsenge. På småøerne findes hovedsageligt stenstrande, strandenge og landbrugsarealer med en del vandhuller. NB! I dette område er naturtypen 6210 Delvis naturlig tør græs og kratvegetation på kalk (Festuca-Brometalia) (* vigtige orkidelokaliteter) ikke en prioriteret naturtype. NB! At this site the habitat type 6210 is to be considered as non priority.

4.2 Quality and importance

Det sydfynske Øhav er et i nationalt og internationalt perspektiv eneståen-de område med meget store naturværdier takket være det unikke samspil mellem store lavvandede områder og ubeboede øer og holme. Områdets øer, holme og strandsøer er meget vigtige ynglepladser for terner, vadefugle og måger samt for sjældne arter af svømmeænder, og i vinterhalvåret er havområdet en vigtig rasteplads for et meget stort antal vandfugle. Området er desuden af en vis værdi for marsvin (Phocoena phocoena) og stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) og af meget stor værdi for klokkefrø (Bombina bombina), der forekommer i området med én af kun 8 danske bestande. Der findes i området nogle af Danmarks smukkeste klinter af meget stor geologisk værdi, med en rig flora og forekomst af sjældne plantearter. I tilknytning hertil forekommer værdifulde kalkoverdrev og en alkalisk lavmose. Desuden forekommer der store strandengspartier af meget stor betydning med bl.a. myretuevegetation og smukke vegetationszoneringer.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08i
LA08i
MF02.02i
LI01i
HJ02.07i
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK011.00
DK035.00
DK0550.00
DK110.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC111
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY