Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK009B373

1.3 Site name

Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:sdfmand@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:9.429779
Latitude:54.953796

2.2 Area [ha]

1356.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA222Asio flammeus    Par   
BA021Botaurus stellaris    Par   
BA215Bubo bubo    Par   
BA081Circus aeruginosus    Par   
BA127Grus grus    Par   
BA166Tringa glareola    Par   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N010.00
N0616.48
N1555.31
N1620.61
N207.60

Total Habitat Cover

100.00000000000001

Other Site Characteristics

Hostrup Sø er Sønderjyllands eneste større hedesø og en af Danmarks største, survandede og næringsfattige søer. Søen er næringsfattig, og vandet er brunligt på grund af de omgivende moseområder og søbundens tørvelag. Tidligere fandtes grundskudsplanterne Lobelie, Strandbo, Sortgrøn Brasenføde og Pilledrager. Idag er kun Strandbo tilbage, og søen domineres af arter af Vandaks. Det bemærkes dog, at søen er blevet mere eutrof, og kun hvor der græsses er rester af den oprindelige vegetation bevaret. Hostrup Sø er 210 ha og er i 1993 målsat til særligt naturvidenskabeligt interesseområde, men samtidig også badevand. I det flade terræn omkring Hostrup Sø er der hedeslette. Området med hede er ikke længere sammenhængende, men nord for Hostrup sø er der flere små, spredte områder. Her har tidligere været højmose, som nu er tørret ud, og der er flere tørvegrave . Jordbunden nordøst for Hostrup sø består af ferskvandstørv i mere end 1 ms dybde, mens området nordvest for søen består af moræneler og smeltevandssand.På den sydøstlige side af søen er et fremtrædende randmoræneterræn, der rummer både løv- og nåleskov. Det bakkede terræn er flere steder udhulet af grusgrave.

4.2 Quality and importance

H:Områdets talrige vandhuller gør lokaliteten særligt god for Stor vandsalamander. De delvis nedbrudte højmoseområder er vigtige at bevare, da højmoser er en sjælden naturtype i Danmark. Atlantiske bøgeskove på surbund med Kristtorn er vigtige at bevare, da det er en oprindelig skovtype i bl.a. Sydøstjylland. De fugtige moseområder og Hostrup Sø er desuden vigtige lokaliteter for flere ynglende fugle.EF:De arter, der oprindeligt udgjorde udpegningsgrundlaget er enten gået tilbage eller helt forsvundet. Området er dog stadig yngleplads for en del vandfugle samt arter, der holder til ved tilgroede moser og enge og i tilknytning til skovene findes der blandt andet en stor rovfuglebestand. EF-fuglebeskyttelsesområdet af meget stor ornitologisk betydning.

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK014.00
DK0359.00
DK111.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC84
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY