Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK009X065

1.3 Site name

Rømø

1.4 First Compilation date

1998-12

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:8.530000
Latitude:55.137222

2.2 Area [ha]

6964.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    5000  Individ         
BA056Anas clypeata    2000  Individ         
BA052Anas crecca    11000  Individ         
BA050Anas penelope    28000  Individ         
BA040Anser brachyrhynchus    1300  Individ         
BA039Anser fabalis    1200  Individ         
BA222Asio flammeus    Par   
BA021Botaurus stellaris    Par   
BA675Branta bernicla bernicla    373  940  Individ   
BA149Calidris alpina    1700  17260  Individ         
BA466Calidris alpina schinzii    12  Par   
BA224Caprimulgus europaeus    Par   
BA138Charadrius alexandrinus    30  60  Par   
BA081Circus aeruginosus    Par   
BA082Circus cyaneus    Par         
BA084Circus pygargus    Par   
BA189Gelochelidon nilotica    Par   
BA130Haematopus ostralegus    13800  Individ         
BA338Lanius collurio    Par         
BA151Philomachus pugnax    Par   
BA140Pluvialis apricaria    2250  23000  Individ   
BA119Porzana porzana    Par   
BA132Recurvirostra avosetta    30  50  Par   
BA195Sterna albifrons    15  94  Par   
BA193Sterna hirundo    Par   
BA194Sterna paradisaea    41  160  Par   
BA191Sterna sandvicensis    Par   
BA162Tringa totanus    2200  Individ         
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N024.00
N0320.00
N0442.00
N0812.00
N094.00
N109.00
N126.00
N173.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lokaliteten består af store strandengsområder og klitheder med fugtige partier. Desuden indgår græsmarker, småsøer med rørsumpe og tre nåletræsplantager. En række fredninger er gennemført, hvoraf de største omfatter arealer midt på øen (960 ha), Lakolk Sø med omgivelser samt den centrale del af Nørreland (640 ha). I yngletiden er et område på øens nordlige del indhegnet for at beskytte den rødlistede Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus).

4.2 Quality and importance

Rømø udgør sammen med EF-fuglebeskyttelsesområderne nr. 49, 52, 53, 55, 57, 60 og 67 den internationalt mest betydende danske fuglelokalitet. Rømø huser en række ynglende bilag I-arter, bl.a. en af landets største bestande af Dværgterne (Sterna albifrons) og er et af de eneste steder herhjemme, hvor Sandterne (Gelochelidon nilotica) endnu gør yngleforsøg. Desuden findes landets vigtigste ynglebestand af den rødlistede Hvidbrystet præstekrave (Charadrius alexandrinus) her. I 1991-95 rastede mere end 20.000 vandfugle (svaner, gæs, ænder, vadefugle) på Rømø.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK0123.00
DK0257.00
DK0342.00
DK0522.00
DK9822.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SPA65
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY