Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK009X066

1.3 Site name

Lindet Skov, Hønning Mose og Plantage, Lovdrup Skov og Skrøp

1.4 First Compilation date

1998-12

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:8.926389
Latitude:55.160278

2.2 Area [ha]

2326.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA215Bubo bubo    Par   
BA224Caprimulgus europaeus    Par   
BA236Dryocopus martius    Par         
BA127Grus grus    Par   
BA338Lanius collurio    20  Par   
BA246Lullula arborea    Par   
BA074Milvus milvus    Par   
BA072Pernis apivorus    Par   
BA166Tringa glareola    Par   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N078.00
N083.00
N1212.00
N154.00
N1761.00
N1912.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Habitaten ligger vest for israndslinien, hvor jordbunden er næringsfattig. Lindet Skov ( 401 ha) består for en stor del af nåletræsplantage på sandet bund. I skovens østside er der i 1920érne fredet et ca. 43 ha stort løvsskovsparti - en sjælden blandet og etageret bevoksning af storkronet gammel bøg og eg med underskov af selvsåede træer bl.a. kristtorn. Syd herfor i Hønning Plantage (506 ha) består størstedelen af plantagen af nåletræer, men i den nordlige del findes lidt egekrat der adskiller sig fra de fleste andre ved forekomsten af enkelte linde og bøge, der betragtes som relikter fra en tidligere blandskov, ca. 40 ha fredet. I det nordvestlige hjørne findes et lille hedemose-område. Flyvesand præger især den sydlige halvdel. Her ligger Helm Polde, et lyngklædt område med øer af flyvesand, ca. 40 ha fredet. Derefter følger Lovrup Skov ( 345 ha) der indeholder meget naturskov i den nordvestlige del i form af egekrat bestående af stilk- og vintereg, bævreasp, samt underskov af tørst, derudover især granplantage.

4.2 Quality and importance

Området har stor ornitologisk betydning, da det rummer flere sjældne og rødlistede arter. Flere af disse arter tilgodeses af fredninger og ekstensiv drift i området. Der arbejdes desuden på et genopretningsprojekt for højmoseområdet i Hønning Mose og for et samlet naturområde Lindet/Hønning.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK012.00
DK0316.00
DK1110.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SPA66
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY