Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK00AX053

1.3 Site name

Fanø

1.4 First Compilation date

1998-12

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:8.402778
Latitude:55.404722

2.2 Area [ha]

4439.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    2960  Individ         
BA050Anas penelope    10000  Individ         
BA222Asio flammeus    Par         
BA021Botaurus stellaris    Par   
BA675Branta bernicla bernicla    6500  Individ         
BA674Branta bernicla hrota    30  Individ   
BA144Calidris alba    160  2400  Individ   
BA149Calidris alpina    2000  34300  Individ         
BA466Calidris alpina schinzii    Par   
BA143Calidris canutus    7575  Individ         
BA138Charadrius alexandrinus    Par   
BA081Circus aeruginosus    Par   
BA082Circus cyaneus    Par         
BA084Circus pygargus    Par         
BA103Falco peregrinus    Individ   
BA189Gelochelidon nilotica    Par   
BA130Haematopus ostralegus    16400  Individ         
BA157Limosa lapponica    16700  Individ         
BA017Phalacrocorax carbo    2320  Individ         
BA151Philomachus pugnax    Par         
BA141Pluvialis squatarola    2872  Individ         
BA132Recurvirostra avosetta    27  Par   
BA195Sterna albifrons    63  Par   
BA194Sterna paradisaea    11  Par   
BA048Tadorna tadorna    7600  Individ         
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N021.00
N0313.00
N0417.00
N0840.00
N095.00
N123.00
N1721.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området er en stor vadehavsø med klitheder og kær samt temporære he-desøer og strandenge. Langs østkysten finder man tagrørsumpe. I området indgår desuden nogle mindre nålebevoksninger. Størstedelen af det sydlige Fanø er fredet (ca. 1.400 ha). Det fredede areal afgræsses med får. Yderligere er det givet støtte til at ca. 1.100 ha strandenge afgræsses for af hindre tilgroning. Nord- og sydspidsen af øen er indhegnet for at beskytte de kystfugle (Dværgterne og Hvidbrystet præstekrave), der yngler i områderne.

4.2 Quality and importance

Fanø udgør sammen med EF-fuglebeskyttelsesområderne nr. 49, 52, 55, 57, 60, 65 og 67 den internationalt mest betydende danske fuglelokalitet. Langs Fanøs lavvandede kyster findes to vigtige ålegræsbede (Keldsand og Søjord) af stor betydning især for Knortegås (Branta bernicla). Fanø huser en række ynglende bilag I-arter, f.eks. findes en stor bestand af Dværgterne (Sterna albifrons). Desuden findes en ynglebestand af den rødlistede Hvidbrystet præstekrave (Charadrius alexandrinus). Der er registreret forekomster på mere end 20.000 vandfugle (svaner, gæs, ænder, vadefugle) i begge optællingsperioder (1983 og 1993-94)

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK0135.00
DK0358.00
DK0512.00
DK9815.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SPA53
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY