Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK00BX045

1.3 Site name

Skovområde ved Vejle Fjord

1.4 First Compilation date

1998-12

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:9.720000
Latitude:55.698056

2.2 Area [ha]

2679.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis          DD 
BA072Pernis apivorus    Par   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N081.00
N092.00
N101.00
N129.00
N1517.00
N171.00
N1969.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Fuglebeskyttelsesområdet er sammensat af flere forskellige skove: Søn-derskov (vestlige), Ullerup Skov, Grund Skov, Bankehave, Stouby Skov, Lyseskov, Nyager Skov, Lindfald, Eskemose Skov, Vesterskov, Staksrode Skov, Sønderskov (østlige). Områderne strækker sig langs kysten ved Vejle Fjord. Skovene ligger på stejle klinter af det specielle plastiske ler, der begynder at skride ud når det bliver vådt. Dette betyder at der dannes terasser, kløfter og hulninger, -et meget varieret landskab, præget af skræntskove og bækkløfter. Klinterne når visse steder op i en højde af 75 m, dog hyppigst 30-50 m Ud mod kattegat, dvs ved Stagsrode Skov sker en stadig nedbrydning af kysten. Jordbundsmæssigt er habitatområdet meget varierende, der ses både næringsrig muld, ler og mager mor og både tør og vældpræget bund. Længere inde i Fjorden findes strandrørsump, strandenge og -overdrev. På Rosenvold eng findes tagrørsump. Derudover indeholder området enge, moser, søer og mange vandløb. Skovområdet er bla. kendt for sine mange orkideer. I bunden af fjorden er ca. 600 ha fredet og i den østlige del af området er ca. 30 ha udlagt til ekstensiv drift eller urørt skov efter Naturskovsstrategien. En del af kyststrækningen har i praksis ligget urørt længe, da det kuperede terræn har besværliggjort forstlig drift.

4.2 Quality and importance

Skovene langs nordsiden af Vejle Fjord er af god kvalitet og betydning for fuglelivet, især på grund af den relativt store bestand af Hvepsevåge (Pernis apivorus).

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK0122.00
DK036.00
DK112.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SPA45
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY