Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK00CX038

1.3 Site name

Nissum Fjord

1.4 First Compilation date

1998-12

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:8.171944
Latitude:56.367500

2.2 Area [ha]

10906.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    120  251  Individ   
BA056Anas clypeata    23  Individ         
BA052Anas crecca    1992  4245  Individ   
BA050Anas penelope    532  2800  Individ   
BA043Anser anser    3910  Individ         
BA040Anser brachyrhynchus    2190  6170  Individ   
BA021Botaurus stellaris    16  Par   
BA674Branta bernicla hrota    264  636  Individ   
BA045Branta leucopsis    2500  10000  Individ   
BA466Calidris alpina schinzii    Par   
BA138Charadrius alexandrinus    Par   
BA139Charadrius morinellus    28  117  Individ   
BA081Circus aeruginosus    Par   
BA082Circus cyaneus    Individ         
BA037Cygnus columbianus bewickii    1500  Individ   
BA038Cygnus cygnus    112  561  Individ   
BA036Cygnus olor    209  500  Individ   
BA103Falco peregrinus    Individ         
BA157Limosa lapponica    940  10990  Individ   
BA070Mergus merganser    50  942  Individ   
BA069Mergus serrator    78  Individ   
BA151Philomachus pugnax    Par   
BA140Pluvialis apricaria    3200  Individ         
BA119Porzana porzana          DD 
BA132Recurvirostra avosetta    93  966  Individ   
BA132Recurvirostra avosetta    117  Par   
BA195Sterna albifrons    Par   
BA193Sterna hirundo    Par   
BA194Sterna paradisaea    10  Par   
BA191Sterna sandvicensis    Par   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0259.00
N0310.00
N062.00
N073.00
N102.00
N126.00
N1517.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Nissum Fjord ligger som en lavvandet brakvandslagune bag den smalle klittange, Bøvling Klit, og adskiller denne fra indlandet bagved. Ved Torsminde har Nissum Fjord forbindelse til Nordsøen via en sluse. Området nord for Torsminde, fremtræder i dag som en mosaik af kornmarker, græsningsarealer, høsletsarealer samt ubenyttede områder der henligger med højt græs eller rørskov. Fjordens nord- og østside er bræmmet af tagrør og kogleaks i varierende bredde. Indfjorden og Felsted Kog er omgivet af udstrakte rørskove. Fjand Grønne, syd for Torsminde, består af strandeng, strandsump og strandoverdrev.

4.2 Quality and importance

På trods af forringet vandkvalitet og deraf følgende tilbagegang for særligt macrophytæderne (Pibesvane (Cygnus bewickii), Sangsvane (Cygnus cygnus) og Pibeand (Anas penelope) er området fortsat en fuglelokalitet af meget stor værdi. Området rummer meget væsentlige ynglebestande af en række bilag I arter særlig Splitterne (Sterna sandvicensis). Området rummer endvidere store mængder af rastende vandfugle og i mindre omfang rovfugle. Af særlig interesse er de store forekomster af Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhyncus) og Lysbuget Knortegås (Branta bernicla hrota). Området rummer formentlig jævnligt over 20.000 vandfugle.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK019.00
DK0317.00
DK0566.00
DK982.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SPA38
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY