Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK00CX043

1.3 Site name

Ringkøbing Fjord

1.4 First Compilation date

1998-12

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:8.273611
Latitude:55.921111

2.2 Area [ha]

28459.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    836  2007  Individ   
BA056Anas clypeata    506  731  Individ   
BA052Anas crecca    6657  10968  Individ   
BA050Anas penelope    7956  29556  Individ   
BA043Anser anser    2719  7539  Individ   
BA040Anser brachyrhynchus    5300  8500  Individ   
BA222Asio flammeus    Par   
BA021Botaurus stellaris    Par   
BA675Branta bernicla bernicla    780  2634  Individ   
BA045Branta leucopsis    18235  31904  Individ   
BA067Bucephala clangula    855  1950  Individ   
BA149Calidris alpina    8838  19409  Individ   
BA466Calidris alpina schinzii    40  69  Par   
BA139Charadrius morinellus    14  92  Individ   
BA081Circus aeruginosus    Par   
BA082Circus cyaneus    13  40  Individ   
BA084Circus pygargus    Par         
BA037Cygnus columbianus bewickii    1198  Individ   
BA038Cygnus cygnus    1040  2251  Individ   
BA036Cygnus olor    1311  2430  Individ   
BA098Falco columbarius    Individ         
BA103Falco peregrinus    13  Individ   
BA125Fulica atra    3078  7640  Individ   
BA075Haliaeetus albicilla    Individ   
BA157Limosa lapponica    1490  3352  Individ   
BA070Mergus merganser    59  219  Individ   
BA094Pandion haliaetus    Individ   
BA018Phalacrocorax aristotelis    Par         
BA151Philomachus pugnax    11  60  Par   
BA034Platalea leucorodia    43  Par   
BA034Platalea leucorodia    41  114  Individ         
BA140Pluvialis apricaria    7100  11610  Individ   
BA119Porzana porzana    Par   
BA132Recurvirostra avosetta    43  130  Par   
BA132Recurvirostra avosetta    43  130  Par   
BA132Recurvirostra avosetta      1131  4376  Individ   
BA193Sterna hirundo    12  Par   
BA194Sterna paradisaea    16  Par   
BA191Sterna sandvicensis    400  Par   
BA048Tadorna tadorna    571  1305  Individ   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0279.00
N033.00
N061.00
N099.00
N105.00
N120.00
N153.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Habitatområdet består af en stor lavvandet brakvandsfjord, Ringkøbing Fjord, omgivet af bl.a. meget store strandengsarealer, især ved Værnengene og Tipperne der danner en halvø ud i den sydlige ende af fjorden. Her er landskabet fladt med talrige småsøer og enge, der er gennemskåret af render og grøfter. På den østlige side af Tipperne findes lavvandede vader. Ved halvøens rod findes klitpartierne Store og Lille Mjøl og Bjålum. I den østlige del af Ringkøbing Fjord ligger den ofte oversvømmede ø, Klægbanken, der er bevokset med tagrør, samt strandsump- og strandengsplanter. På fjordens østside har Skjern Å sit udløb. I 2006 er beskyttelsesområdet udvidet med den vestligste del af den naturgenoprettede Skjernådal. Fjorden har forbindelse til Vesterhavet gennem sluser ved Hvide Sande.

4.2 Quality and importance

Habitatområdet rummer et EF-fuglebeskyttelsesområde og nationale biologiske interesseområder. Der forekommer prioriterede naturtyper samt meget betydelige strandengsarealer i tilknytning til Ringkøbing Fjord. Strandengene på Tipperhalvøen er én af landets vigtigste ynglepladser for kystfuglearter. Desuden forekom tidligere, og forekommer tildels stadig store rastende bestande af Knopsvane, Sangsvane, Pibesvane, samt flere gåse- og ande arter. Der er tegn til at området er under bedring, bl.a. er ålegræsset pletvis vendt tilbage, og der er en svag opgang i bestandstallene for de fleste af de arter, der er knyttet til området.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK0112.00
DK029.00
DK0314.00
DK0582.00
DK981.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SPA43
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY