Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK00CX282

1.3 Site name

Borris Hede

1.4 First Compilation date

1998-02

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:8.696111
Latitude:55.917500

2.2 Area [ha]

4758.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    Par         
BA222Asio flammeus    Par   
BA021Botaurus stellaris    Par   
BA224Caprimulgus europaeus    15  20  Par   
BA081Circus aeruginosus    Par   
BA082Circus cyaneus    Par         
BA082Circus cyaneus    Individ         
BA084Circus pygargus    Par   
BA038Cygnus cygnus    200  Individ         
BA075Haliaeetus albicilla    Individ         
BA338Lanius collurio    17  25  Par   
BA246Lullula arborea    Par   
BA094Pandion haliaetus    Individ         
BA072Pernis apivorus    Par         
BA140Pluvialis apricaria    Par   
BA107Tetrao tetrix    Par         
BA166Tringa glareola    Par   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N010.00
N020.00
N030.00
N040.00
N060.00
N070.00
N0867.00
N090.00
N106.00
N140.00
N152.00
N1615.00
N190.00
N2010.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Borris Hede tilhører Forsvaret og anvendes som skydeterræn. Området indeholder landets største hedestrækning; en stor flade med mange moser og kær, hvor kun nogle få bakker hæver sig et par meter op over terrænet, samt indlandsklitterne Røverstuer, Søbjerge, Store Blæsbjerg og Lille Blæsbjerg - et typisk hedeslettelandskab. Dette skyldes, at området dannedes ved af-lejringer fra smeltevandet, og derfor består af et jævnt sand- og gruslag. Området er opdelt i Borris Sønderland, hvis centrale del er tør hede med høj hedelyng (Callúna vulgáris), mens randområderne er fugtigere og mere artsrige. Hedemose/sø findes især i den østlige del af området (St. Engmose). I den sydvestlige del gennemstrømmer den ca. 7 km, næsten uregulerede Omme Å området. Borris Hede indeholder et meget stort område med åløb og hedemoser, som rummer store bestande af truede hedefugle. (1) (3)

4.2 Quality and importance

Fuglebeskyttelsesområdet er af meget høj værdi da det indeholder et velbevaret hedelandskab og har vandløb, søer, moser og rørsump i umiddelbar nærhed. Det komplekse landskab giver mulighed for tilstedeværelsen af en række af de fugle, der ellers er truet pga den udbredte dræning af vådområder og tilvoksning af hedearealer. Udover de udpegede arter er der desuden registreret flere rødlistede arter. Den centrale del af området er fredet.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK0137.00
DK0379.00
DK950.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SPA37
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY