Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK00CY039

1.3 Site name

Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø

1.4 First Compilation date

1998-12

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:8.248611
Latitude:56.641389

2.2 Area [ha]

7280.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA050Anas penelope    825  Individ         
BA040Anser brachyrhynchus    880  7500  Individ   
BA222Asio flammeus          DD 
BA675Branta bernicla bernicla    162  Individ         
BA674Branta bernicla hrota    224  980  Individ   
BA045Branta leucopsis    115  Individ         
BA466Calidris alpina schinzii    16  Par   
BA138Charadrius alexandrinus    Par   
BA081Circus aeruginosus    Par         
BA037Cygnus columbianus bewickii    105  Individ         
BA038Cygnus cygnus    42  250  Individ         
BA017Phalacrocorax carbo    1000  Par         
BA151Philomachus pugnax    Par   
BA132Recurvirostra avosetta    27  88  Par   
BA132Recurvirostra avosetta    40  288  Individ   
BA195Sterna albifrons    Par   
BA193Sterna hirundo          DD 
BA194Sterna paradisaea    Par         
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0269.00
N035.00
N068.00
N091.00
N103.00
N123.00
N1510.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

På selve Harboør Tange indgår store strandenge og to inddæmmede laguner i EF-fuglebeskyttelsesområdet. Desuden består lokaliteten af den vestlige del af Nissum Bredning - en lavvandet brakvandsfjordarm - samt strandenge og landbrugsarealer langs bredningens sydkyst. Sønderholme Enge er ikke inddiget og oversvømmes derfor jævnligt af saltvand. Området afgræsses eller benyttes til høslet. Plet enge er et inddiget areal med marker, enge og strandenge. Selve Harboør Tange er en langstrakt tange med klitter mod Vesterhavet og enge mod Nissum Bredning. Harboør Tange, Sønderholme Enge og Plet Enge er fredet og på dele af Harboør Tange og Plet Enge er der indført adgangsforbud i fuglenes yngletid fra 15. april-15.juli. På Rønland Sandø er der desuden jagtforbud året rundt.

4.2 Quality and importance

Ynglefuglebestandene er generelt gået tilbage, men strandengene og vandområderne er af stor betydning som raste- og fourageringsområde for gæs og Skarv (Phlacrocorax carbo sinensis).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK013.00
DK0321.00
DK0522.00
DK982.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SPA39
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY