Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK00DX031

1.3 Site name

Stavns Fjord

1.4 First Compilation date

1998-12

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:10.723889
Latitude:55.934444

2.2 Area [ha]

15467.0000

2.3 Marine area [%]

98.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA045Branta leucopsis    732  Individ         
BA038Cygnus cygnus    320  536  Individ   
BA036Cygnus olor    2000  Individ         
BA103Falco peregrinus    Individ         
BA066Melanitta fusca    38  155  Individ   
BA065Melanitta nigra    14  1114  Individ   
BA070Mergus merganser    1000  Individ         
BA017Phalacrocorax carbo    248  5000  Individ   
BA017Phalacrocorax carbo    2999  3645  Par   
BA140Pluvialis apricaria    4500  Individ         
BA132Recurvirostra avosetta    15  Par   
BA063Somateria mollissima    1600  8010  Individ   
BA195Sterna albifrons    Par   
BA194Sterna paradisaea    123  Par   
BA191Sterna sandvicensis    Par   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0198.00
N091.00
N151.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området består af en lavvandet fjord, af havområdet nordøst herfor samt af kystnære landarealer. Fjordområdet er et druknet morænelandskab, der blev dannet, da stenalderhavet trængte ind i området. Kun bakketoppe forblev oven vande og fremstår idag som græs- og kratbevoksede småøer med stejle klinter, stenet forland og rev. Øst for fjorden ligger det 5 km. lange Besser Rev som en naturlig læmole dannet ved senere materialevandring langs kysten, og mod nord lukker odden Lilleøre fjorden af. Havområdet nordøst herfor omfatter øer, store stenrev og sandrevler. De mest fjordnære landarealer består af strandenge, marker og tidligere fjordarme, der nu er tørlagte enten som følge af landhævning eller ved afvanding. I tilknytning til Stavns Fjord forekommer der større sammenhængende strandenge med en særdeles artsrig urtevegetation såvel som stenstrand og rev med pionervegetation af stor botanisk betydning. Stavns Fjords rene vand, beskyttede miljø og ringe vanddybde betinger en stor biologisk produktion med et rigt plante- og dyreliv.

4.2 Quality and importance

Området huser ynglebestande af flere bilag I arter, men dets største værdi som fugleområde er som rasteområde for Edrerfugl (Somateria mollissima).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK014.00
DK0298.00
DK032.00
DK051.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SPA31
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY