Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00DX146

1.3 Site name

Anholt og havet nord for

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:11.573333
Latitude:56.741111

2.2 Area [ha]

13357.0000

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     5500  0.00 
1150  info      0.1  0.00 
1170  info      0.00     
1210  info      134  0.00     
1220  info      134  0.00     
2110  info      8.36  0.00 
2120  info      93.16  0.00 
2130  info      585.88  0.00 
2140  info      852.52  0.00 
2170  info      26.45  0.00 
2180  info      21.55  0.00 
2190  info      79.68  0.00 
2250  info      36.32  0.00 
2320  info      0.00     
2330  info      0.00     
4010  info      0.00     
91D0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1364Halichoerus grypus          DD 
M1365Phoca vitulina    912  912  Individ   
M1351Phocoena phocoena                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0185.96
N047.91
N070.50
N093.22
N162.07
N200.35

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Habiatområdet omfatter store dele af øen Anholt samt et marint område. Den østlige 3/4 af øen udgøres af Ørkenen, som er et lavtliggende areal dannet ved landhævning, strandvoldsdannelser og sandflugt siden istiden. Vegetationen i Ørkenen udgøres af landets største lichenheder. Oprindeligt var store dele af Ørkenen bevokset med skovfyr, men umådeholden hugst til tømmer og brænde til opvarmning og saltsydning betød, at sandflugten tog til og omdannede Ørkenen til klitter og grus- og stensletter. Mod nord findes Flakket, der er en strandsø, som er opstået i læ af havnen, som blev bygget i 1899-1903. Flakket er bevokset med tagrør og er udlagt som fuglereservat.

4.2 Quality and importance

Kvaliteten af habitatområdet Anholt og havet nord for, er meget høj. Anholt er i sin helhed et af de mest særprægede og uberørte naturområder i Danmark og kun i ringe grad påvirket af bebyggelse. Som følge af den isolerede beliggenhed midt i Kattegat med det tørre og solrige klima, den særlige landskabelige opbygning og den uberørte natur huser øen et særpræget plante- og dyreliv. Der er et usædvanligt stort antal plantearter, hvoraf flere er sjældne i Danmark, og der er desuden flere insektarter, som er sjældne eller enestående for hele Nordeuropa. Anholtørkenen udgør det største, samlede areal i det NV-europæiske lavland med den sjældne og meget sårbare hedetype, lichen-hede. Her findes bla. Cetraria nivlais, Hypogymnia intestiniformis, Lecides pilati, L. vorticosa og orchrolechia frigida samt Alectoria sarmentosa ssp. vexillifera. Anholt er desuden det eneste nuværende, kendte voksested for bjergulvefod Lycopodium alpinum i Danmark. Desuden findes alle de øvrige 6 europæiske ulvefodsarter på øen, hvilket er enestående for et så begrænset lavlandsområde. Også fuglelivet er bemærkelsesværdigt. Ørkenen rummer landets største bestand af markpiber samt landets største sildemågekoloni. Anholt udgør desuden et af de vigtigste yngle- og rasteområder for spættet sæl i Kattegat. Her har også den fåtallige gråsæl et af sine mest regelmæssige tilholdsteder. Samlet er habitatområdet Anholt og havet nord for, enestående og af meget stor fællesskabsbetydning med mange naturtyper, heraf flere prioriterede typer.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08i
MF02.02i
MI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK0114.00
DK021.00
DK0312.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC42
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY