Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00DX155

1.3 Site name

Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:10.724167
Latitude:55.934444

2.2 Area [ha]

15663.0000

2.3 Marine area [%]

95.7000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     1400  0.00 
1150  info      1500  0.00 
1160  info      2100  0.00 
1170  info      5500  0.00 
1210  info      0.64  0.00 
1220  info      9.63  0.00 
1230  info      2.2  0.00 
1310  info      1.22  0.00 
1330  info      165.7  0.00 
2110  info      0.00 
2120  info      0.00 
2130  info      41.95  0.00 
2140  info      145.09  0.00 
3140  info      0.05  0.00 
3150  info      0.01  0.00 
3160  info      0.17  0.00 
4030  info      157  0.00     
6120  info      0.03  0.00 
6210  info      54.08  0.00 
6230  info      64.39  0.00 
6410  info      0.00 
7230  info      0.91  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1364Halichoerus grypus          DD 
M1365Phoca vitulina    413  413  Individ   
M1351Phocoena phocoena                 
A1166Triturus cristatus          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0195.69
N030.44
N080.50
N091.62
N151.52
N190.17
N200.07

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Området består af en lavvandet fjord, af havområdet nordøst herfor samt af kystnære landarealer. Fjordområdet er et druknet morænelandskab, der blev dannet, da stenalderhavet trængte ind i området. Kun bakketoppe forblev oven vande og fremstår idag som græs- og kratbevoksede småøer med stejle klinter, stenet forland og rev. Øst for fjorden ligger det 5 km. lange Besser Rev som en naturlig læmole dannet ved senere materialevan-dring langs kysten, og mod nord lukker odden Lilleøre fjorden af. Havområdet nordøst herfor omfatter øer, store stenrev og sandrevler. De mest fjordnære landarealer består af strandenge, marker og tidligere fjordarme, der nu er tørlagte enten som følge af landhævning eller ved afvanding. Nordvest for fjorden forekommer bag strandengene et lynghede- og strandoverdrevsområde på et smalt drag, Nordby Hede, der forbinder den nordlige og sydlige del af Samsø. Draget er opbygget af strandvoldssystemer, hvis materialer stammer fra Nordsamsøs vestvendte klintkyst. Havbunden syd for øen Vejrø er ikke systematisk opmålt, men der er foretaget oversigtsopmåling med ekkolod og gennemført video og dykkerundersøgelser i udvalgte punkter. På de undersøgte steder er bunden domineret af silt, sand, grus og småsten, hvori der findes mindre områder af større sten. På vanddybder over 15 meter bliver sedimentet mellem stenene mere siltet og i de dybeste partier mellem Vejrø og Bosserne består havbundens overflade primært af et tæt lag ral med mindre mængder af silt deponeret mellem stenene. Egentlig revformation, hvor tætte ansamlinger af store sten klart hæves over den omliggende havbund, er kun fundet på relativt lavt vand. Revene på lavt vand og de øvrige stenede forekomster er domineret af algesamfund, hvis sammensætning afspejler stenenes størrelse i relation til det fysiske stress, de er udsat for. På de større vanddybder findes spredte forekomster af hestemuslingen, Modiolus modiolus og for tiden findes en meget stor bestand af søpindsvinet Strongylocentrotus droebachiensis. Blåmuslinger, Mytilus edulis, optræder til tider i stort antal på de lavere vanddybder. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

4.2 Quality and importance

Hedeområderne på Samsø betragtes som særligt værdifulde. I tilknytning til Stavns Fjord forekommer der større sammenhængende strandenge med en særdeles artsrig urtevegetation såvel som stenstrand og rev med pionervegetation af stor botanisk betydning. Stavns Fjords rene vand, beskyttede miljø og ringe vanddybde betinger en stor biologisk produktion med et rigt plante- og dyreliv. Her er store botaniske interesser tillige med overordentligt store vildtbiologiske interesser. Området rummer vigtige bestande af en lang række fuglearter. Kolonierne af sildemåge (Larus fuscus), svartbag (Larus marinus) og ederfugl (Somateria mollissima) er således blandt landets største. I vinterhalvåret er Stavns Fjord et vigtigt rasteområde for svaner (Cygnus spp.), ænder og skalleslugere (Mergus spp.). Endvidere er det lavvandede havområde ud for fjorden et meget vigtigt fælde- og overvintringsområde for dykænder. Havområdet er et vigtigt habitat for spættet sæl (Phoca vitulina) og tillige forekommer marsvin (Phocoena phocoena). Det kystnære rev indgår i det nationale overvågningsprogram for marin bundvegetation. Revet er specielt repræsentativt for de øvre dybdezoner, hvor stentætheden er stor.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08i
LF02.02i
LI01i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK015.00
DK033.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC51
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY