Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00DY149

1.3 Site name

Gudenå og Gjern Bakker

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:9.672222
Latitude:56.235278

2.2 Area [ha]

815.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      0.00 
3260  info      49  0.00 
3270  info      0.02  0.00 
4010  info      14.58  0.00 
4030  info      18.51  0.00 
6230  info      7.12  0.00 
6410  info      0.00     
6430  info      0.1  0.00 
7140  info      0.9  0.00 
7220  info      0.24  0.00 
7230  info      1.03  0.00 
9120  info      6.53  0.00 
9190  info      0.1  0.00 
91D0  info      22.29  0.00 
91E0  info      22.03  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1096Lampetra planeri          DD 
M1355Lutra lutra          DD 
M1318Myotis dasycneme    50  100  Individ   
I1037Ophiogomphus cecilia          DD 
A1166Triturus cristatus          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N010.00
N060.00
N081.99
N143.01
N1549.57
N1940.81
N204.43
N230.17

Total Habitat Cover

99.98

Other Site Characteristics

Den brede Gudenådal mellem Silkeborg og Svostrup er fredet med om-liggende højder og sidedale. Gudenåens op til 50 m brede løb slynger sig mellem lave enge. Herfra hæver terrænet sig jævnt til en flad slette med sandede agre og nåletræsplantager for endelig at gå over i stejle skrænter op til overkanten af det omliggende moræneplateau. Denne markante dal er udformet af smeltevand i slutningen af sidste istid. Mens isen endnu lå over Østjylland, var de midtjyske egne isfri, og smeltevandet fra israndens gletscherporte søgte nordpå gennem den nuværende dal. Smeltevandsstrømmen skar sig ned i moræneplateauet og skabte dalens stejle skrænter. Strømmen udfyldte samtidig dalbunden med sand og grus og dannede den flade slette. Smeltevandet havde først sit afløb til Hjarbæk Fjord, senere til Randers Fjord. Denne kortere strækning betød, at vandet gravede sig et dybere leje i dalbunden. Ved disse ændringer af strømmen blev det sæt af terrasser skabt i dalbunden , som er et karakteristisk træk ved Gudenådalen. Et andet karakteristisk træk ved Gudenådalen er de mange kløfter og korte dale. På østsiden af Gudenådalen rejser Gjern Bakker sig markant gennemfuret af slugter. Størstedelen af området har formentlig aldrig været under plov, men har været anvendt til græsning og plukhugst. Denne anvendelse er forlængst hørt op, og bakkerne er nu dels plantet til med gran og fyr og dels sprunget i skov. Jordbunden er overvejende sandet. Området er omfattet af naturskovsstrategienMellem Svostrup og Kongensbro ligger Gudenåen generelt som ådal, også her med de karakteristiske terrasser. Gudenåen slynger sig i bløde kurver, og vandstrømmen er jævn. Der er kun lidt vegetation i åen. Mod øst ligger en smal sumpbræmme ned til åen, mens skrænterne er mere stejle mod vest. Visse steder er sumpen ved at vokse til med pilekrat.

4.2 Quality and importance

Området er af stor kvalitet og betydning som jagtområde for både damflagermus (Myotis dasycneme) og odder (Lutra lutra). Det er desuden muligt, at odderen yngler på lokaliteten.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08i
LI01i
HJ02.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK0141.00
DK0346.00
DK114.00
DK956.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC45
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY