Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00DZ153

1.3 Site name

Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2004-12
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:9.464167
Latitude:56.035556

2.2 Area [ha]

5572.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (0.00 %) Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2310  info      223  0.00 
2320  info      155.64  0.00 
2330  info      7.93  0.00 
3110  info      117.6  0.00 
3130  info      26.7  0.00 
3140  info      20.7  0.00 
3150  info      71.36  0.00 
3160  info      26.7  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
4010  info      49.48  0.00 
4030  info      559.85  0.00 
5130  info      25.78  0.00 
6230  info      61.36  0.00 
6410  info      25.34  0.00 
7110  info      4.35  0.00 
7120  info      44.94  0.00 
7140  info      33.03  0.00 
7150  info      6.24  0.00 
7220  info      45.11  0.00 
7230  info      25.19  0.00 
9110  info      18  0.00     
9120  info      137.43  0.00 
9130  info      6.98  0.00 
9160  info      4.85  0.00 
9190  info      10.05  0.00 
91D0  info      45.7  0.00 
91E0  info      7.03  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus          DD 
F1096Lampetra planeri          DD 
M1355Lutra lutra          DD 
M1318Myotis dasycneme          DD 
P1528Saxifraga hirculus          DD 
A1166Triturus cristatus          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N010.00
N062.44
N087.43
N101.49
N1512.86
N1612.96
N199.83
N2052.98

Total Habitat Cover

99.98999999999998

Other Site Characteristics

Kolpendal Hede dækker et 68 ha stort område. Tidligere var hedelyng den dominerende plante, men den er ved at blive fortrængt af Bølget Bunke og Blåtop. Vest herfor ligger Sepstrup Sande, der er et ca. 170 ha stort indsande. Jorden er mager og består af sand, hvilket præger vegetationen, der består af lichénhede, græshede, dværgbuskhede, hedekær og hedesø. Sydligere ligger Skærbæk Plantage og Vrads Sande. Skærbæk Plantage er privateje og dækker et område på 1234 ha, hvoraf over halvdelen er uden beplantninger. De ubeplantede partier er af meget vekslende størrelse, og ligger spredt i plantagen. De beplantede dele består næsten udelukkende af nåleskov med Rødgran som dominerende skovtræ. De ubeplantede dele rummer såvel dværgbuskhede som græshede og lichénhede. Desuden ligger Ansø Enge i Skærbæk Plantage. Disse enge er udstrakte og nu uforstyrrede. De ligger i et landskabeligt smukt område og er omkranset af plantager og træfrie overdrevs- og hedebakker. Engene gennemstrømmes af Lillebæk og Skærbæk, der begge har en rigelig vandføring, og som forsynes med vand fra de vandrige væld i sider og i sidedale. De to bække forenes med flere småbække til Salten Å ved Ansø Møllegård. Vrads Sande er et indsande, der fremtræder som hede med talrige indlandsklitter. Vrads Sande har aldrig været opdyrket, og vegetationen består i det væsentlige af hedelyng iblandet blåbær (Vaccinium myrtilus), tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)og melbærris (Arctostaphylos uva-ursi). Store nåletræsplantager indrammer Sandet. Øst for Vrads Sande ligger den 328 ha store Snabegård-fredning, der grænser op til Salten Å, Velling og Snabegård Skovene. Det er et meget kuperet område, som præges af granplantager, selvsåede småskove, græsningsarealer og pletvis af lynghede. Velling Skov ligger på den markante nordvendte side af Salten Ådal samt på ådalens terrasser. Velling Skov er enestående ved at rumme landets største bevoksning af 250-300-årig bøg, der er på knap 25 ha. og dertil kommer 40 ha bøg , der er over 200 år gammel. Bøgen har formodentlig været her siden indvandringen for 3000 år siden. I alt 354 ha af Velling Skov er udpeget som omfattet af naturskovsstrategien. Snabegård Skov ligger i et stærkt kuperet morænelandskab. Skoven er omgivet af Salten Ådalen i nord og dalen med den lille Lystrup Å i øst. Lystrup Å adskiller desuden Snabegård fra Velling Skov. Snabegård Skov er anlagt som plantage i årene efter 1808, hvor skoven kom i statslig eje, Skoven rummer dog mindre dele, der kan være oprindelige. Skoven består fortrinsvis af nåleskov. Desuden findes partier med 160- årig Vintereg med 15-20% gammel bøg. I Velling Skov ligger den brunvandede Hundsø samt Velling Igelsø og i Snabegård Skov ligge Snabe Igelsø. Disse søer er næringsfattige og ude til- og fraløb. Salten Ådal og Lystrup Å rummer egekrat og vældenge med en særpræget flora. Begge ådale er tunneldale dannet af smeltevand, der strømmede mod nordvest til isranden, hvis hovedopholdslinie i sidste istid lå over denne egn. Fra gletcherporte i isranden skyllede smeltevandet ud over det isfri land og dannede den hedeslette, på hvilken Vrads Sande opstod som følge af sandflugt umiddelbart efter isens bortsmeltning. I Tingdalen syd for Vrads ligger fire fredede og næsten uberørte klarvandede og næringsfattige hedesøer, nemlig Rævsø, Grane Langsø, Kalgård Sø og Kongsø. Tingdalen er en sydøst-nordvestgående tunneldal, i hvis bund efterladte dødsismasser har udformet en række lavninger, som søerne opfylder. Søerne er små og uden synlige til- og fraløb. De omkranses af nåletræsplan-tage, hede og mose. Umiddelbart vest for Kalgård Sø og Kongsø ligger et stort, uberørt hedeareal med 12 gravhøje og mange parallelt løbende spor, der har tilknytning til hærvejen. Vest for Tingdalen, og parallelt løbende med denne, ligger en anden tunneldal, hvori Boest Bæk, der adskiller Palsgård Skov og Kongsø Plantage, løber, og i forbindelse med hvilken Torup Sø ligger. Palsgård Skov ligger på selve israndslinien, og omfatter jodbundsforhold lige fra teglværksler til flyvesand. Skoven stammer fra statens første forsøg på at kultivere hede, og plantagen fremstår i dag snarere som skov end som en plantage. Øst for Tingdalen ligger Kongsø Plantage med Løvet Skov og Halle- samt Stigsholm Sø. I Palsgård Skov ligger områdets største oligotrofe sø, Hampen Sø. Derforuden rummer Palsgård Skov Sdr. og Ndr.Boest Mose

4.2 Quality and importance

Området er af høj kvalitet da det indeholder flere meget velbevarede naturtyper der ellers er stærkt på retur i Danmark. Disse naturtyper er Aktive Højmoser, Hængesæk, Ekstremrigkær samt Lobeliesøer. Yderligere er flere hede- og skovtyper rigt repræsenteret i området. Endelig er området vigtigt som jagtområder for Odder og Damflagermus

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LI01i
HJ02.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK0115.00
DK0325.00
DK115.00
DK950.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC49
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY