Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK00EB384

1.3 Site name

Dråby Vig

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:sdfmand@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Date site proposed as SCI:1995-05
Date site confirmed as SCI:2004-12
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:8.865088
Latitude:56.867440

2.2 Area [ha]

1670.0000

2.3 Marine area [%]

85.2000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (0.00 %) Marine Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA140Pluvialis apricaria    7000  Individ   
BA132Recurvirostra avosetta    Par   
BA194Sterna paradisaea    40  75  Par   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0184.00
N020.00
N037.00
N040.00
N060.00
N070.00
N080.00
N090.00
N100.00
N140.00
N159.00
N160.00
N190.00
N200.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Dråby Vig er en lavvandet vig med veludviklede strandenge. Vigen er en indsnævret vig med vanddybder på mellem 1 og 6 m med dyndbund, som tidligere var dækket af ålegræs over store strækninger. Området er en del af det samlede Limfjordsområde. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

4.2 Quality and importance

Strandengene ved Dråby Vig specielt Rejholm og Buksør Odde, er af stor biologisk værdi med veludviklet zonering og losystemer. Strandengene er typiske for strandengsarealer i Limfjordsområdet. Enkelte af strandengene er påvirket af dræning og tidligere opfyldninger. I området forekommer flere sjældne arter som f.eks. bakkejordbær, vår-potentil og skedestar. Dråby Vig er en vigtig fuglelokalitet, specielt for trækfugle og ynglefugle knyttet til strandengsarealer. Habitatområdet er levested for odder og fouragerings og rasteområder for spættet sæl Phoca vitulina. Området rummer mindre, værdifulde rigkær.

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK010.00
DK020.00
DK0551.00
DK950.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC29
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY