Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

DK00EX017

1.3 Site name

Ålvand Klithede og Førby Sø

1.4 First Compilation date

1997-10

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Date site proposed as SCI:1995-05
Date site confirmed as SCI:2004-12
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:8.424444
Latitude:56.944722

2.2 Area [ha]

838.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2130  info      81.29  0.00 
2140  info      292.14  0.00 
2170  info      3.51  0.00 
2190  info      244.64  0.00 
3110  info      47  0.00 
3130  info      0.00 
3140  info      0.00 
3150  info      0.00     
3260  info      0.1  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA043Anser anser    300  7210  Individ   
BA039Anser fabalis    275  275  Individ   
BA127Grus grus    Par   
M1355Lutra lutra          DD 
BA166Tringa glareola    15  28  Par   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N010.00
N020.00
N030.00
N040.00
N066.00
N070.00
N0860.00
N095.00
N100.00
N140.00
N1524.00
N160.00
N190.00
N205.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Klithederne i Thy er nogle af de mest vidtstrakte og uberørte områder i Danmark. Deres plante- og dyreliv er helt specielt og tilpasset de særlige forhold, der findes i klitter, heder, hedemoser, hedesøer og klitsøer. Ålvand Klithede rummer ca. 50 mindre vådområder bestående af kærmoser og hedesøer. En stor del af vådområderne har veludviklet hængesæk og bundrosetplanter.

4.2 Quality and importance

H: Området er udpeget til naturvidenskabeligt interesseområde og er tillige fredet. Ålvand Klithede har Danmarks næststørste bestand af Tringa glareola (tinksmed). Der yngler mindst 1 par Grus grus (trane) i området - Grus grus er på den danske rødliste. Tranerne kræver udstrakte hedemoser med en mosaik af hængesæk, hedekær og åbent vand. Disse forhold findes i Ålvand Klithede. Skov- og Naturstyrelsen opkøbte i 1996 25 ha bjerg-fyrplantage som er beliggende i EF-habitatområdet. Formålet med opkøbet er at rydde bjerg-fyrren og genskabe og udvikle områdets klithede. EF: Ornitologisk set er Ålvand Klithede af meget høj værdi, da den har Danmarks næststørste bestand af Tinksmed og er ynglested for Trane.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LI01i
LK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK0187.00
DK020.00
DK0335.00
DK050.00
DK950.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC26
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY