Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00EX137

1.3 Site name

Tjele Langsø og Vinge Møllebæk

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:9.628333
Latitude:56.532222

2.2 Area [ha]

676.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3130  info      1.6  0.00 
3150  info      409.19  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
6210  info      0.1  0.00 
6230  info      4.01  0.00 
6410  info      0.1  0.00 
6430  info      0.1  0.00 
7140  info      0.00     
7220  info      0.08  0.00 
7230  info      28.37  0.00 
9110  info      2.04  0.00 
9160  info      3.68  0.00 
9190  info      4.93  0.00 
91D0  info      8.76  0.00 
91E0  info      86.39  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus          DD 
F1096Lampetra planeri          DD 
M1355Lutra lutra          DD 
M1318Myotis dasycneme          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0658.61
N1525.50
N166.94
N197.44
N201.51

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området omfatter dels selve Tjele Langsø, dels nogle af de tilstødende herregårdsmarker ved den sydvestlige del af søen. Tjele Langsø ligger i en tunneldal dannet af efteristidens eroderende vandmasser. Dalen har et nærmest V-formet tværsnit med et betydeligt fald, mens dalsiderne fremtræder som falske bakker med højder på 30-40 m. Vinge Mølledam ligger i en sidedal til hoveddalen. Søen er fortrinsvis omkranset af marker, men der er også mindre skove omkring søen. I sydvestenden strækker en eng sig ned til søen. Tjele Langsø er i dag stærkt eutrofieret med begrænset sigtdybde. Væld forekommer flere steder langs bredden af Tjele Langsø, disse er dog ofte groet til med træer, men hvor græsning forekommer, er de lysåbne. Blandt disse forekommer et artsrigt, næsten træfrit paludellavæld med moderat græsning. Der forekommer dog en mindre bestand af Kæmpe-Bjørneklo (Heracléum pubéscens (Hoffm.) Bieb.). Langs bredderne af Tjele Langsø forekommer flere steder rester af egekrat og på græssede skrænter optræder artsrig overdrevsvegetation.Vinge Mølledam er fredet og ligger i en snæver dyb dal mellem Nørre Vinge og Vorning. Vinge Møllebæk kunne mens Møllen blev drevet (indtil 1971) tilføre betydelige vandmængder i form af kildevæld langs fo-den af dalsiderne. Vandet er kun i ringe grad forurenet. Dalen er en sidedal til den tunneldal, der rummer Tjele Langsø. Bakkerne omkring dalen har en højde på 30-40 m. Iden snævre ådal ligger flere væld og flere af disse er ekstremrigkær eller paludellavæld med bl.a. arterne, Vibefedt (Pinguicula vulgaris) og Kødfarvet Gøgeurt (Dactylorhiza incarnáta) og skillearterne Butblomstret Siv (Juncus subnodulósus) og Sump-Hullæbe (Epipáctis palustris). Dalenes stejle sider udgøres dels af afgræssede overdrev, dels af løv- og nåleskov. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

4.2 Quality and importance

Væld- og rigkærsområderne langs Tjele Langsø anses for at være af stor botanisk betydning på grund af den artsrige vegetation på disse områder. Vinge Møllebæk er udpeget til naturvidenskabeligt referenceområde og området langs bækken har en særdeles artsrig vegetation med både overdrev, paludellavæld og ekstremrigkær og 24 ha er fredet i 1983. Tjele Langsø er en vigtig del af odderens habitat, idet den ligger i Skals Å-systemet, hvor der er en af Danmarks største bestande af odder. Odderens tilstedeværelse indikerer samtidig tilstedeværelse af fisk, padder og vandinsekter. Odderen er fredet i 1967. Uanset størrelsen af bestanden, må hvert delområde i Skals Å systemet være af vigtig betydning for artens mulighed for at reproducere sig. Hver hunodder kræver et min. territorium på 2-4 km2 sø og en hanodder 10-12 km vandløb. Området er endvidere EF-fuglebeskyttelsesområde og fungerer både som vinterrasteplads og ynglested om sommeren for flere arter af vandfugle.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HJ02.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK014.00
DK0389.00
DK950.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC33
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY