Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00EX139

1.3 Site name

Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:9.336389
Latitude:56.387222

2.2 Area [ha]

1524.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      0.75  0.00 
3150  info      340  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
4030  info      195.81  0.00 
5130  info      6.59  0.00 
6230  info      33.42  0.00 
6430  info      0.5  0.00 
7120  info      0.00     
7140  info      0.59  0.00 
7220  info      17.15  0.00 
7230  info      15.11  0.00 
9110  info      98.06  0.00 
9130  info      0.00     
9190  info      138.29  0.00 
91D0  info      6.07  0.00 
91E0  info      21.43  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1096Lampetra planeri          DD 
M1355Lutra lutra          DD 
M1318Myotis dasycneme          DD 
I1037Ophiogomphus cecilia                 
P1528Saxifraga hirculus                 
A1166Triturus cristatus          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0622.14
N087.80
N141.18
N1512.65
N1627.97
N1925.66
N202.27
N230.34

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Området er et klassisk eksempel på den glaciale landskabsserie med morænelandskab, tunneldal, israndslinie og smeltevandsslette. I området er der forskellige jordbundstyper og et væld af skræntudviklinger, og desuden er der interessante moser og kildevæld. Tidligere mente man, at de store dalstrøg i området var udformet af smeltevandsstrømmene fra gletscheren, men nyere undersøgelser tyder på, at disse dale eksisterede allerede før sidste istid. Is og smeltevand har således blot benyttet de forhåndenværende dalsystemer. Under israndens tilbagetrækning var dalen opfyldt af stagneret is - den såkaldte dødis - der først efter årtusinders forløb smeltede væk, hvorved den dybe Hald Sødal blottedes. Efter isens bortsmeltning blev dalsiderne furet af regnvandserosion, hvorved det bakkelandskab, der i dag omgiver søen, dannedes. Hald Sø med dybde på indtil 34 m er en af landets dybeste søer. Hald Sø er omgivet af bakkedrag. Særligt kendt er de lyngklædte Dollerup Bakker og Ravnsbjerg. Dollerup Bakkers fald mod Hald Sø er gennemskåret af kløfter, bl.a. Enebærdalen, der er bevokset med høje, slanke ener. Ravnsbjerg fortsætter i halvøen Inderø, hvis stejle skråninger langs søen bærer gammel naturskov af bøg. Træerne er mangestammede, krogede og med brede kroner. Vest for Ravnsbjerg skærer dalen, som er en forlængelse af Hald Søs mindre arm, sig ind i landet. I dalen rinder Gelbækken, som får sit vand fra vældmoser i dalsiden. På dalens modsatte side breder sig den store Stanghede med enebevoksninger. Hald Egeskov, Store og Lille Traneskov samt Sønderkrat lukker landskabet mod nord. Disse skove er præget af, at man i århundreder udnyttede dem til kreaturgræsning og skovhugst, og visse steder har skovene præg af stævningeskov

4.2 Quality and importance

Hald sø er en vigtig Odder-lokalitet, både i kraft af det relativt rene vand, der står i forbindelse med andre vandsystemer, men også i kraft af, at området visse steder er relativt uforstyrret og har en kraftig bredvegetation. Der er mange væld, og ved flere af disse findes en rigdom af sjældne plantearter, hvilket også gælder for flere af hedestrækningerne. Desuden er området ved Hald Sø et område af stor kvalitet for insektlivet, pga. de mange partier med naturskove. Derfor er området af stor kvalitet og betydning idet de forskellige naturtyper giver grundlag for en stor artsrigdom.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08i
LI01i
LJ02.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK0141.00
DK0347.00
DK1125.00
DK9518.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC35
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY